Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami.

 

Dyrektor

Ośrodka Badań nad Migracjami UW

za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Ośrodku Badań nad Migracjami.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami), Uchwale Rady NCN nr 65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. i Statucie UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy

Projekt badawczy: OPUS 16 finansowany przez Narodowe centrum Nauki pt. „Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie”, którego kierownikiem jest dr Marta Jaroszewicz

Liczba miejsc: 2

Wymagane:

 • stopień naukowy doktora w zakresie politologii (z uwzględnieniem stosunków międzynarodowych), socjologii, prawa, nauki o bezpieczeństwie lub dyscyplin pokrewnych
 • potwierdzona wynikami umiejętność projektowania i realizowana badań jakościowych i analizy dyskursu w zakresie politologii (z uwzględnieniem stosunków międzynarodowych), socjologii, prawa, nauki o bezpieczeństwie lub dyscyplin pokrewnych
 • potwierdzone doświadczenie w badaniu polityki migracyjnej, w szczególności polskiej polityki migracyjnej
 • dodatkowym atutem będzie znajomość teorii konstruktywistycznych, w tym w szczególności koncepcji sekurytyzacji
 • umiejętność prowadzenia badań wśród migrantów oraz wywiadów eksperckich, umiejętność tworzenia scenariusza wywiadu i przeprowadzani wywiadu, pozyskiwania i analizy dokumentów (w tym analizy dokumentów prawnych)
 • umiejętność samodzielnej analizy danych jakościowych oraz analizy dyskursu
 • umiejętność tworzenia kontekstu teoretycznego (wykorzystywania istniejącego dorobku teoretycznego, w szczególności w zakresie teorii sekurytyzacji i innych podejść konstruktywistycznych w badaniach nad bezpieczeństwem i polityką)
 • umiejętność obsługi programów komputerowych do analizy jakościowej, w tym analizy treści
 • umiejętność pisania artykułów naukowych
 • bardzo dobra znajomość angielskiego
 • znajomość ukraińskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań: Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta badawczego (stanowisko typu post-doc w projektach finansowanych przez NCN) będzie należało:

 • Prowadzenie samodzielnego badania naukowego pod nadzorem kierownika projektu oraz innych członków zespołu
 • Wspomaganie kierownika projektu w zakresie zarządzania, współprowadzenia dokumentacji projektu, kontroli jakości i zarządzania ryzykiem
 • Kwerenda, zbiór i analiza dokumentów
 • Prowadzenie wywiadów eksperckich oraz badań wśród migrantów
 • Przeprowadzenie krytycznej analizy dyskursu i analizy treści w zakresie dokumentów, analizy mediów i materiału zebranego podczas wywiadów
 • Analiza kontekstu teoretycznego i empirycznego

Wypracowanie produktów projektu – w szczególności artykułów naukowych i udział w konferencjach.

Więcej informacji na temat projektu:

Głównym celem projektu jest analiza percepcji zjawiska ukraińskiej migracji do Polski po 2014 roku oraz migracji wymuszonej na Ukrainie z perspektywy sekurytyzacji. Główne płaszczyzny badania to: migracje, dyskurs i polityka migracyjna, konflikt i bezpieczeństwo. Badanie stawia sobie dwa główne zadania: (1) dalszą konceptualizację teorii sekurytyzacji poprzez poszukiwanie przyczyn/warunków sekurytyzacji i uszczegółowienie roli „podmiotów zagrożenia”; (2) porównanie procesu ewolucji sekurytyzacji w przypadku migracji zewnętrznej i wewnętrznej.

Wymagane dokumenty:

– kopia dyplomu doktorskiego,

– CV (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, np. grantach badawczych, publikacjach,  wybrane wystąpienia konferencyjne),

– list motywacyjny

– 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki,

Typ konkursu NCN: OPUS 16

Termin składania ofert: 26.08.2019 r., 23:59

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem O16Sa, lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr O16Sa)

Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Przewidywany początek zatrudnienia: październik 2019

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2019. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do dnia 9.09.2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 23.07.2019

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY