Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

konkurs na stanowisko stypendysty (nr ref. GR – 6400- 2)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

liczba stypendiów – 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz  Statucie UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Projekt badawczy: „Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.”, którego kierownikiem jest Karolina Łukasiewicz

Wymagane:

 • W momencie podjęcia zatrudnienia status doktoranta nauk społecznych bądź humanistycznych;
 • Uzyskany z bardzo dobrym wynikiem stopień magistra socjologii, ekonomii, politologii, geografii, demografii lub innych pokrewnych dyscyplin;
 • Doświadczenie i zainteresowanie w pracy zespołowej
 • Doskonała znajomość języka angielskiego mówionego i pisanego
 • Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (migracje, polityki migracyjne, polityki społeczne)
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów doktoranckich na uczelni;
 • Gotowość do podjęcia badań terenowych za granicą;
 • Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych;

Mile widziane:

 • Doświadczenie i zainteresowanie w stosowaniu jakościowych metod badawczych;
 • Dobra znajomość języka szwedzkiego;

Opis zadań: do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należeć:

 • zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • zebranie i analiza danych zastanych dotyczących wybranych miast Europy zachodniej
 • zbieranie danych jakościowych – wywiady, obserwacja,
 • analiza danych jakościowych (współtworzenie książki kodów w systemie Dedoose),
 • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym,
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • kontynuacja prac zmierzających do zdobycia stopnia naukowego doktora,
 • udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego,
 • aktywny udział w działalności naukowej OBM
 • inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: Sonata

Termin składania ofert  zawierających:
1.      CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych)
2.      list motywacyjny
3.      próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego)
skan dyplomu poświadczającego zdobyte wykształcenie
5.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata”)
upływa: 9 września, 23:59

Forma składania ofert drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr GR – 6400)

Warunki zatrudnienia:

Wymiar zatrudnienia: 16h/tydzień
Stypendium NCN w wysokości 2000 PLN/miesiąc.
Okres wypłacania stypendium: 10 miesięcy z możliwością przedłużenia

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po posiedzeniu w dniu 15. września 2020 roku Komisja rekomendowała na stanowisko stypendysty w projekcie „Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.” Pana Kamila Matuszczyka