Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty w OBM UW (ILsd)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty

liczba stypendiów – 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz Statucie UW

Projekt badawczy: „Embodying Climate Change: Transdisciplinary Research on Urban Overheating”, którego kierownikiem jest Zofia Boni (UAM), w ramach OBM UW partnerstwem w projekcie kieruje Barbara Jancewicz (UW).

Warunki konkursu:

Wymagane:

 • status doktoranta w momencie podjęcia zatrudnienia;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, korzystanie z literatury naukowej i przygotowywanie publikacji w języku angielskim.
 • umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów doktoranckich na uczelni;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • znajomość metod ilościowych i przynajmniej jednego programu do analiz statystycznych (preferowane: SPSS, Stata, R);
 • doświadczenie w konstruowaniu kwestionariuszy, przeprowadzaniu badań ilościowych i interpretacji uzyskanych wyników.

Mile widziane:

 • Zainteresowania naukowe powiązane z szeroko rozumianą tematyką projektu (badania osób starszych, zmiany klimatyczne, zdrowie publiczne, metodologia badań ilościowych);
 • otwartość na komunikację i pracę z przedstawicielami innych dyscyplin;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych.

Opis zadań:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należał:

 • zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • współpraca i uczestnictwo w regularnych zebraniach (on-line) zespołu badawczego,
 • przygotowanie przeglądu literatury i zestawienia danych zastanych,
 • stworzenie kwestionariusza badania ilościowego w ścisłej współpracy z pozostałymi uczestnikami projektu,
 • współpraca przy zlecaniu i nadzorowaniu realizacji badania ilościowego przez firmę zewnętrzną,
 • przygotowanie raportu z badania w języku angielskim,
 • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym,
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • udział w działalności naukowej OBM
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: IdeaLab

Termin składania ofert  zawierających

 1. CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych)
 2. list motywacyjny
 3. próbkę tekstu analitycznego w języku polskim lub angielskim (rozdział pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego ew. raportu)
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata”)

upływa : 05.10.2020 r., 23:59

Forma składania ofert: mailowo na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr ref. ILsd)

Warunki zatrudnienia:

Wymiar zatrudnienia: 40 h/tydzień
Stypendium NCN w wysokości 3500 PLN/miesiąc
Okres wypłacania stypendium: 30 miesięcy

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.

2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu.

Data dodania ogłoszenia: 28.09.2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po posiedzeniu w dniu 13. października 2020 roku Komisja rekomendowała na stanowisko stypendysty w projekcie „Embodying Climate Change: Transdisciplinary Research on Urban Overheating” Panią Małgorzatę Wrotek.