Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

konkurs na stanowisko stypendysty (nr ref. GR – 6400-1)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz  Statucie UW

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
liczba stypendiów – 1

Projekt badawczy: „Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.”, którego kierownikiem jest Karolina Łukasiewicz

Wymagane:
·         W momencie podjęcia zatrudnienia status doktoranta nauk społecznych bądź humanistycznych;
·         Uzyskany z bardzo dobrym wynikiem stopień magistra socjologii, ekonomii, politologii, geografii, demografii lub innych pokrewnych dyscyplin;
·         Doświadczenie  i zainteresowanie w pracy zespołowej
·         Doskonała znajomość języka angielskiego mówionego i pisanego
·         Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (migracje, polityki migracyjne, polityki społeczne)
·         Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów doktoranckich na uczelni;
·         Gotowość do podjęcia badań terenowych poza granicami Polski;
·         Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych;

Mile widziane:
·         Doświadczenie i zainteresowanie w stosowaniu jakościowych metod badawczych;
·         Dobra znajomość języka niemieckiego;

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należeć:
·         zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji projektu,
·         zebranie i analiza danych zastanych dotyczących wybranych miast Europy zachodniej,
·         zbieranie danych jakościowych – wywiady, obserwacja,
·         analiza danych jakościowych (współtworzenie książki kodów w systemie Dedoose),
·         praca nad publikacjami  naukowymi w obiegu międzynarodowym,
·         prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
·         kontynuacja prac zmierzających do zdobycia stopnia naukowego doktora.
·         udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego,
·         aktywny udział w działalności naukowej OBM
·         inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: Sonata

Termin składania ofert  zawierających:
1.      CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych)
2.      list motywacyjny
3.      próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego)
skan dyplomu poświadczającego zdobyte wykształcenie
5.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata”)
upływa: 9 września 2020, 23:59

Forma składania ofert: drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl, w tytule maila proszę dopisać nr GR – 6400)

Warunki zatrudnienia:
Wymiar zatrudnienia: 24h/tydzień
Stypendium NCN w wysokości 3000 PLN/miesiąc.
Okres wypłacania stypendium: 11 miesięcy z możliwością przedłużenia

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po posiedzeniu w dniu 15. września 2020 roku Komisja rekomendowała na stanowisko stypendysty w projekcie „Odpowiedź lokalnego systemu opieki społecznej na ubóstwo imigrantów. Między innowacjami a nierównościami.” Panią Ewę Cichocką.