Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty w OBM

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Warunki konkursu na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami
liczba stypendiów – 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i Statutem UW.

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: stypendysta
Projekt badawczy: SONATA BIS 5 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „W poszukiwaniu teorii migracji wielokrotnych. Ilościowe i jakościowe badanie polskich
migrantów po 1989 roku”, którego kierowniczką jest dr Justyna Salamońska

Wymagane:

– Status doktoranta socjologii, antropologii, ekonomii, psychologii lub innych nauk społecznych;
– znajomość i doświadczenie w zbieraniu i analizie danych o charakterze jakościowym;
– dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

– doświadczenie w realizacji badań jakościowych, w szczególności z zakresu migracji;
– doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych;
– posługiwanie się pakietami analizy danych jakościowych.

Opis zadań:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należał udział w:
– przygotowaniu i realizacji Jakościowego Badania Panelowego;
– przygotowaniu raportów analizujących migracje wielokrotne Polaków, trajektorie migracji, motywy mobilności;
– przygotowywaniu raportów i tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; oraz
– aktywny udział w pracach interdyscyplinarnej grupy roboczej skupiającej się na rozwoju innowacyjnych metod badawczych w dziedzinie nowych migracji;
– inne zadania zlecone przez kierowniczkę projektu.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Warunki stypendium:
Stypendium naukowe w wymiarze 20 godzin tygodniowo
Okres stypendium: 23 miesiące
Wynagrodzenie 1 400 złotych miesięcznie (stypendium).

Termin składania ofert  zawierających:
(1) CV,
(2) list motywacyjny
(3) próbkę tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej)
(4) podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych
upływa: 3.12.2019 r., 18:00

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura &, 02-093 Warszawa (liczy się data wpływu) lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl. Prosimy o umieszczenie na aplikacji numeru referencyjnego „S5TMWs2”.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: kompetencje kandydatów do realizacji zadań w projekcie, dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, w tym nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.
Data dodania ogłoszenia: 19.11.2019 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim;
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  6. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

klauzula zgody

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

……………………………….                                             ………………………………………………………………………………….

(miejscowość i data)                                                    (podpis osoby ubiegającej się o stypendium)