Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty w Ośrodku Badań nad Migracjami

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW

za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty

w Ośrodku Badań nad Migracjami.

 

Warunki konkursu na stanowisko stypendysty w Ośrodku Badań nad Migracjami

liczba stypendiów – 2

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i Statutem UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Projekt badawczy: „Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej”, którego kierownikiem jest dr Michał P. Garapich 

Warunki konkursu:

Wymagane:

 • Status doktoranta nauk społecznych bądź humanistycznych /socjologia/nauki polityczne, antropologia społeczna/kulturoznawstwo (bądź pokrewne);
 • obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (polscy Romowie, migracje, socjologia rodziny, polityki migracyjne);
 • znajomość problematyki romskiej na poziomie Polski i UE;
 • znajomość języka romskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z literatury naukowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z literatury naukowej.
 • dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów doktoranckich na uczelni;
 • gotowość do podjęcia badań terenowych w Polsce i za granicą;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych;

Mile widziane:

 • doświadczenie i współpraca z organizacjami romskimi
 • doświadczenie w realizowaniu jakościowych badań społecznych

Opis zadań:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysta będzie należał:

 • stypendysta/ka będzie zaangażowany/a na wszystkich etapach realizacji projektu,
 • aktywność w terenie: zabezpieczenie dostępu do terenu (wybrane lokalizacje w Polsce i za granicą), realizację badań terenowych i e-etnografię – wywiady, obserwacja uczestnicząca, transkrypcja wywiadów, kodowanie (Atlas.ti),
 • organizowanie lekcji języka romskiego dla pozostałych członków zespołu.
 • przegląd aktualnej literatury przedmiotu,
 • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym,
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • kontynuacja prac zmierzających do zdobycia stopnia naukowego doktora.
 • udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego,
 • aktywny udział w działalności naukowej OBM
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS 16

Termin składania ofert  zawierających

1.      CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań)

2.      list motywacyjny

3.      próbkę tekstu analitycznego (rozdział pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego)

4.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik)

5.      termin składania ofert upływa : 26.08.2019 r., 23:59

6.      Forma składania ofert:

a.       listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem O16Rsd (liczy się data wpływu)

b.      lub drogą mailową na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać nr O16Rsd)

Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN w wysokości 3000 PLN/miesiąc.

Okres wypłacania stypendium: 36 miesiące

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki (w tym nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań), inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 23.07.2019 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy stypendialnej na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY