Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty

 

Warunki konkursu na stanowisko stypendysty w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.)

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: stypendysta
Projekt badawczy: OPUS 10 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii”, którego kierownikiem jest prof.dr. hab. Stefan Markowski.

Wymagane:

 • posiadanie tytułu magistra ekonomii lub socjologii;
 • doktorant lub kandydat na studia doktoranckie w dziedzinie wchodzącej w zakres projektu;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowanie procesami decyzyjnymi migrantów ekonomicznych oraz/lub procesami inwestycyjnymi małych jednostek decyzyjnych takich jak rodzina czy gospodarstwo domowe; oraz
 • umiejętność posługiwania się pakietami statystycznymi lub gotowość nabycia takiej umiejętności.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji badań empirycznych z zakresu migracji oraz/lub procesów decyzyjnych inwestorów bezpośrednich i portfelowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych o charakterze jakościowym oraz umiejętność analizy zebranych danych jakościowych; oraz
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów opartych o wtórną analizę danych statystycznych.

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały działania zmierzające do przygotowania rozprawy doktorskiej w dziedzinie wchodzącej w zakres projektu oraz udział w:

 • przygotowaniu i pogłębieniu metodologii badań procesów inwestycyjnych polskich migrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Australii;
 • przygotowaniu i realizacji badań empirycznych (w tym również badań o charakterze sondażowym) i związane z tym wyjazdy do wybranych krajów Unii Europejskiej;
 • przygotowaniu raportów prezentujących ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesów inwestycyjnych i akumulacji własności przez polskich migrantów w wybranych krajach docelowych;
 • przygotowaniu raportu na temat konsekwencji wynikających z uzyskanych wyników badań dla polskiej polityki migracyjnej;
 • przygotowywaniu tekstów do publikacji w czasopismach i monografiach naukowych; jak również
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

Typ konkursu NCN: Opus 10, więcej informacji na temat projektu – Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii dostępne jest pod adresem: http://www.migracje.uw.edu.pl/projekt/2675/

Termin składania ofert: 22.07.2016 r., 00:00
Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu) i/lub drogą mailową na adres migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium NCN w wysokości 3000 PLN/miesiąc.
Okres wypłacania stypendium: 24 miesiące

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.);

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.