Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami (OBM-NA-P-OPUS20-1.1/2021)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami)
i Statucie UW (Uchwała Nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.)
Nazwa stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczych (dyscyplina nauki społeczne)
Liczba miejsc: 1
Wymagane:

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie lub Nauki Socjologiczne uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski[1];
 • doświadczenie w pracy badawczej potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych z zakresu nauk społecznych i publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy MNiSW i MEiN;
 • bardzo dobra znajomość warsztatu badań społecznych, w tym jakościowych metod badawczych i analizy wspieranej komputerowo potwierdzona doświadczeniem w prowadzeniu badań i w analizie danych (doświadczenie badawcze i publikacyjne);
 • biegła znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami lub uczestnictwem w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzeniem zajęć w j. angielskim i publikacjami);
 • biegła znajomość języka niemieckiego lub włoskiego (potwierdzona certyfikatami lub prowadzeniem zajęć w języku niemieckim lub włoskim i/lub publikacjami);
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej;
 • posiadanie dorobku publikacyjnego w języku angielskim (atutem będzie publikacja w czasopismach powyżej 100 pkt. z listy MNiSW i MEiN).
[1] Wymóg uzyskania stopnia doktora w innym podmiocie niż Uniwersytet Warszawski wynika z warunków Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS 20.

Atutami będą:

 • zainteresowanie migracjami pracowniczymi, ekonomią instytucjonalną i polityką migracyjną potwierdzone publikacjami i/lub uczestnictwem w projektach badawczych;
 • ukończenie studiów ekonomicznych, politologicznych, socjologicznych lub pokrewnych nauk społecznych (np. ze specjalizacją w dziedzinie demografii lub stosunków pracy) dowolnego stopnia;
 • pobyty badawcze lub staże za granicą.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania w ramach projektu (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki; konkurs OPUS 20) „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne”, w zespole kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Okólskiego. Opis projektu
Celem zadań planowanych w ramach projektu jest:

 1. Dogłębne analizy wpływu interesów pracodawców na migracje pracownicze w różnych kontekstach politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych: w Niemczech, Włoszech, Polsce, Zjednoczonym Królestwie oraz w całej Unii Europejskiej;
 2. Zastosowanie w analizach migracji pracowniczych innowacyjnego podejścia analitycznego odwołującego się do Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI), dzięki której możliwe będzie zbadanie wszystkich potencjalnych poziomów wpływu, od norm społecznych i instytucji nieformalnych, przez środowisko instytucjonalne i relacje między graczami na rynku pracy, a kończąc na alokacji zasobów w gospodarce.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • uczestnictwo w pracach zespołu badawczego i jego koordynacja na wszystkich etapach realizcji projektu;
 • udział w pracach koncepcyjnych (opracowaniu ramy koncepcyjnej badania i ostatecznego określenia metody badawczej);
 • koordynacja i kompleksowa realizacja badań o charakterze jakościowym (typu desk research, zbieranie danych pierwotnych i wtórnych, w wybranych studiach przypadku);
 • analiza danych zebranych (pierwotnych i wtórnych);
 • koordynacja prac projektowych i administracyjnych oraz planu badawczego, w tym kontrola wykonania Planu Zarządzania Danymi i planu publikacji;
 • współtworzenie i opublikowanie w wysoko punktowanych czasopismach artykułów prezentujących wyniki projektu;
 • współprzygotowanie wystąpień konferencyjnych prezentujących wyniki realizowanego badania;
 • prowadzenie działań popularyzatorskich i promujących wyniki projektu;
 • wspieranie rozwoju naukowego doktoranta/ki zaangażowanego/ej w realizację projektu;
 • aktywny udział w działalności naukowej OBM.

Warunki zatrudnienia:

 1. Czas zatrudnienia: 48 miesięcy (planowany początek zatrudnienia: 1 października 2021 r.)
 2. Wymiar etatu: pełen etat (podstawowe miejscem pracy)
 3. Wynagrodzenie: 10 000 brutto brutto miesięcznie (włączając składki pracodawcy)

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny w j. polskim lub j. angielskim;
 2. kopia dyplomu doktorskiego;
 3. CV w j. polskim lub j. angielskim (zawierające informacje o osiągnięciach naukowych, m.in. grantach badawczych, wybranych wystąpieniach konferencyjnych, stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach);
 4. 2 listy rekomendacyjne;
 5. wykaz publikacji (obejmujący publikacje w czasopismach i monografiach wraz z informacją o IF i liczbie punktów MNiSW i MEiN – według dwóch systemów punktacji – przed 2019 rokiem i od 2019 roku);
 6. 1 przykładowa publikacja w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki);
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz);
 8. oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.”.

Termin składania ofert: 10.08.2021 r., 23:59
Forma składania ofert: drogą mailową na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule wiadomości proszę dopisać nr ref: OBM-NA-P-OPUS20-1.1/2021)
Dodatkowe informacje: Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2021 r. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów. 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do dnia 24.08.2021 r. Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi stanowiska i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Data dodania ogłoszenia: 1.07.2021 r.

Wyniki konkursu