Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie DAINA2

 

Poszukujemy doktoranta/ki – stypendysty/ki
w projekcie NCN pt. „Mobilność, migracje i epidemia COVID-19:
zarządzanie sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce”

kierowanym przez dr Martę Jaroszewicz
(nr grantu  2020/38/L/HS5/00155)

Proponowany projekt badawczy ma na celu zbadanie form zarządzania  mobilnością (w tym migracją międzynarodową) w Polsce i na Litwie podczas pandemii COVID-19, w tym  jakie formy zarządzania mobilnością pojawiły się w wyniku reakcji obu państw  na pandemię COVID-19. Badania mają pozwolić odpowiedzieć na dwa główne pytania badawcze: (1) W jaki sposób Polska i Litwa  zarządzały mobilnością w sytuacji polityki stanu nadzwyczajnego?; (2) Jakie były główne podobieństwa i różnice w polityce stanu nadzwyczajnego obu państw, a także ich głębsze podłoże społeczno-polityczne (włączając w to odporność [resilience] na wstrząsy)? Projekt będzie analizował, na ile politykę przyjęta podczas poszczególnych faz pandemii wirusa SARS-CoV-2 można tłumaczyć zdolnościami adaptacyjnymi tych państw i odpornością na skrajny szok i niebezpieczeństwo, a na ile efektywnością/nieefektywnością podjętych działań lub preferencją dla innych celów politycznych.  Analiza danych w projekcie pozwoli także pokazanie jak szybko nastąpiła rutynizacja przyjętej polityki oraz na ile przyjęta polityka była spójna, transparentna i efektywna. Ponadto, projekt będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czy można mówić o specyficznej formie zarządzania pandemią i mobilnością przez „nowe” kraje członkowskie UE. Badanie polityki w zakresie mobilności i migracji międzynarodowych będzie opierać się na modelu teoretycznym rozumiejącym politykę nadzwyczajną jako kontinuum składające się z elementów działań wyprzedzających, kontroli oraz improwizacji. Projekt wpisuje się w paradygmat studiów krytycznych nad mobilnością i migracjami oraz szerzej badań krytycznych w naukach politycznych.

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka stypendyst(k)a.

Do zadań doktoranta/ki-stypendysty/stypendystki będą należały:

 • współpraca z kierownikiem projektu, oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;
 • systematyczny przegląd literatury związanej z tematyką projektu badawczego;
 • uczestnictwo w projektowaniu badań;
 • współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;
 • kwerenda w archiwach i przeprowadzanie wywiadów eksperckich;
 • przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;
 • porządkowanie i archiwizacja zebranego materiału jakościowego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

 • Spełniające wymogi Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki z dn. 14.03.2019r. tj. posiadające:
  • status studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie, socjologii, historii, filozofii lub pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych
  • lub tytuł magistra z ww. dziedzin i skłonne rozpocząć kształcenie w Szkole Doktorskiej
  • lub status doktoranta szkoły doktorskiej przez cały okres wypłacania stypendium. Preferowani będą kandydaci, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).
 • wiedza z zakresu teorii i filozofii polityki, badań krytycznych, podejścia konstruktywistycznego, badań archiwalnych;
 • wysoka motywacja do pracy naukowej
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie;
 • umiejętność poprawnego i logicznego pisania;
 • doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych,
 • dodatkowymi atutami będą: zainteresowanie problematyką migracji i mobilności, umiejętność pracy z archiwami, prowadzenie wywiadów eksperckich.
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka litewskiego.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 11.07.2021 23:59 na adres konkursy.obm@uw.edu.pl z tytułem wiadomości „stypendium DAINA2”.

Szczegóły ogłoszenia

Wyniki konkursu