Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Zatrudnimy doktoranta (ekonomia)

 

Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty.

Wymagania:
– ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia,
– znajomość metod analitycznych i warsztatu badań ekonomicznych, w tym znajomość pakietów statystycznych i ekonometrycznych,
– umiejętność sporządzania analiz statystycznych / ekonometrycznych,
– doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji, uczestnictwo w projektach naukowych lub rynku pracy w projektach naukowych potwierdzona publikacjami w punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w większości działań realizowanych w ramach projektu, w tym w szczególności w realizacji analiz o charakterze ilościowym (łącznie z przygotowaniem narzędzi badawczych, opracowaniem zbiorów danych i ich przystosowaniem do dalszych analiz). Będzie również odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy literatury przedmiotu pod kątem własnego projektu doktorskiego. Przedmiotem zainteresowania będą wzorce integracji ekonomicznej imigrantów w Polsce, ich uwarunkowania i konsekwencje, w tym kwestie związane z samozatrudnieniem. Zaplanowane w projekcie badania koncentrować będą się na dwóch najważniejszych grupach imigranckich w Polsce: Ukraińcach oraz Wietnamczykach i Chińczykach ale analizy mogą wykraczać poza ten schemat. Przewiduje się również realizację analiz porównawczych (Polska a kraje znajdujące się w innej fazie cyklu migracyjnego).

Oczekuje się, że stypendysta rozpocznie studia doktoranckie (optymalnie: w dziedzinie ekonomii) i w czasie trwania kontraktu zrealizuje większość prac niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji na temat projektu: Tutaj

Wymagane dokumenty:
– kopia dyplomu lub dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich,
– CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych)
– list motywacyjny
– wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi).

Typ konkursu NCN: SONATA BIS
Termin składania ofert: 4.09.2016 r., 00:00
Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami (liczy się data wpływu), ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa, lub drogą mailową na adres: migration.cmr@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
Stypendium NCN w wysokości 2800 PLN/miesiąc
Okres wypłacania stypendium: 24 miesiące

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 22.08.2016 r.