dr Anna Rosińska

Anna Rosińska (publikowała także jako Anna Kordasiewicz) jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w finansowanym przez NCN projekcie „Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych”. Współpracuje z Instytutem Socjologii UŁ oraz Fundacją Pole Dialogu. Jej zainteresowania naukowe obejmują płatną pracę domową, w tym opiekuńczą, starzenie się oraz przemiany współczesnych relacji społecznych. Badała pracę domową Polek we Włoszech i w Niemczech, oraz Polek i Ukrainek w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych oraz analizie danych jakościowych, w tym wspomaganej komputerowo. Opublikowała książkę (U)sługi domowe. Przemiany pracy domowej w powojennej Polsce nagrodzoną w konkursie Monografie FNP (UMK 2016). Otrzymała stypendium tzw. Global Fellowship im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację projektu „MAJORdom. Intersections of class and ethnicity in paid domestic and care work: theoretical development and policy recommendations based on the study of ‚majority workers’ in Italy and in the USA”, na Uniwersytecie w Wenecji Ca’ Foscari i University of Massachusetts (Lowell) (2018-2021).

Wybrane publikacje

Projekty badawcze