dr Ignacy Jóźwiak

dr Ignacy Jóźwiak

Ignacy Jóźwiak jest socjologiem i antropologiem społecznym (etnologiem), absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jego badania naukowe koncentrują się na granicach państw i pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich granic państw Unii Europejskiej oraz migracjach zarobkowych ze szczególnym uwzględnieniem migracji z Ukrainy. Interesuje się zjawiskami transnarodowości i translokalności, sytuacją migrantów na rynkach pracy państw docelowych oraz organizacjami imigranckimi. W Ośrodku Badań nad Migracjami od 2014 roku,  wcześniej współpracował z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity w Getyndze oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze