mgr Josephine  Assmus

mgr Josephine Assmus

2021

Josephine Assmus jest politologiem i doktorantką w Instytucie Studiów Międzykulturowych i Międzynarodowych (InIIS) na Uniwersytecie w Bremie, Niemcy. Pracuje w projekcie „Rebalancing the Enlarged Single Market” (RESiM), który jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Salzburgu i skupia się na nietypowej mobilności siły roboczej i społecznym dostosowaniu do Jednolitego Rynku Europejskiego. Jej praca doktorska koncentruje się w szczególności na mobilności pracowników pomiędzy Polską a Niemcami oraz roli, jaką różne podmioty (administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie) odgrywają w egzekwowaniu praw pracowniczych pracowników mobilnych.