dr Karolina Podgórska

Karolina Podgórska jest współpracownikiem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W OBM współrealizowała projekt „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa obroniona na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dotyczyła polityki migracyjnej Francji w okresie rządów Nicolasa Sarkozy`ego), absolwentka stosunków międzynarodowych i socjologii.
Zainteresowania badawcze: imigracja we Francji, polityka imigracyjna i integracyjna, wielokulturowość, transnarodowość, nowe technologie w procesach migracyjnych (e-diaspory, ICT a integracja/asymilacja, sieci migracyjne), migracje edukacyjne.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze