dr Katarzyna Kubin

dr Katarzyna Kubin

Stopień doktora (PhD) otrzymała od School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London. W Ośrodku Badań nad Migracjami jest członkinią Zespołu Badań Społeczno-Kulturowych (BaSK).

Jej zainteresowania badawcze leżą na przecięciu teorii i problematyki postkolonializmu i postsocjalizmu, czerpiąc jednocześnie z nowego materializmu, teorii krytycznej i teorii queer. Interesuje się pojęciem rasy oraz doświadczeniem rasy/urasowieniem (ang. racialization) w różnych lokalnych kontekstach przy uwzględnieniu migracji osób i idei, a także zastosowaniem perspektywy dekolonialnej/postkolonialnej na obszarze Europy Wschodniej i Środkowej.

Działa także społecznie. Jest członkinią Rady w Alliance for Black Justice in Poland (BJP). W 2007 roku współzałożyła, a obecnie jest członkinią Rady Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). W 2017 roku została wyróżniona przez Fundację POLCUL im. Jerzego Bonieckiego „za stworzenie Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zajmującej się działalnością edukacyjną dotyczącą integracji społecznej i równego traktowania.”

Redaktorka i autorka opracowań specjalistycznych na tematy różnorodności, inkluzywności i równego traktowania, w szczególności na temat równego dostępu do edukacji dla dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźctwa. Za swój tekst dokumentujący zastosowanie metody ‘testów dyskryminacji’ w Polsce oraz analizujący dyskurs medialny w odpowiedzi na testy, otrzymała wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w ramach konkursu ‘Media Równych Szans’ (2012/2013).

Wybrane publikacje

Pogorzała, Ewa i Katarzyna Kubin (red.). (2015). Równe traktowanie w szkole wielokulturowej – potrzeby, działania i przykłady rozwiązań instytucjonalnych. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Klorek, Natalia i Katarzyna Kubin (red.). (2015). Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Kubin, Katarzyna. (2015). Media w społeczeństwie różnorodnym: etyka, pluralizm i równe traktowanie. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Grudzińska, Anna i Katarzyna Kubin (red.). (2014). Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Kubin, Katarzyna. (2012/2013). “Czy warszawskie lokale są otwarte dla wszystkich? Analiza przekazu medialnego dotyczącego ‘Nocy testów’ – testu dyskryminacyjnego w warszawskich klubach nocnych”. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kubin, Katarzyna. (2012). “Budowanie wielokulturowej wspólnoty szkolnej – organizacja szkoły, przepływ informacji, skład kadry oraz współpraca z innymi instytucjami”, w: Inspirator Międzykulturowy. Redakcja: Karolina Grot i Witold Klaus. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kubin, Katarzyna i Jan Świerszcz. (2011). “Wyzwania dla szkoły różnorodnej. Wstępna analiza mechanizmów wykluczania dzieci i rodzin migranckich w strukturach szkoły w Polsce”, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań. Redakcja: Artur Paszko. Kraków: Willa Decjusza.

Bergiel, Anna and Katarzyna Kubin. (2011). “Bezpłatne poradnictwo prawne dla migrantów przymusowych – Opis działalności organizacji pozarządowych. Wyniki badań jakościowych,” w: Słabe Ogniwo: Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce. Redakcja: Justyna Frelak i Witold Klaus. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Grudzińska, Anna i Katarzyna Kubin (red.). (2010). Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania: Wybór tekstów. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Projekty badawcze