dr Kateryna Krakhmalova

dr Kateryna Krakhmalova

Absolwentka Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina (bakałarz i specjalista prawoznawstwa z wyróżnieniem) oraz Centralnego Europejskiego Uniwersytetu, Budapeszt, Węgry (LL.M., prawa człowieka). Doktor nauk prawnych (Instytut Państwa i Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. V.M. Koretskiego, 2017; praca doktorska poświęcona polepszeniu regulacji prawnych dotyczących statusu osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie). Absolwentka Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej  na Uniwersytecie Warszawskim 2018/2019.

Wykładowca, prawnik i badacz z potrzeby serca, poprzednio przez wiele lat afiliowana z Narodowym Uniwersytetem “Akademią Kijowsko-Mohylańską”, Kijów, Ukraina. W badaniach zainteresowana prezentacją głosu tych, którzy nie mówią bądź nie mogą mówić sami za siebie.

Zainteresowania badawcze obejmują prawa człowieka migrantów przymusowych, osób przesiedlonych wewnętrznie na Ukrainie, eksternalizację migracji wewnętrznych, relacje pomiędzy prawami człowieka a bezpieczeństwem oraz ludzki wymiar bezpieczeństwa jak według definicji OBWE.

Wybrane publikacje

Kateryna Krakhmalova, Internally Displaced Persons in Pursuit for Access to Justice: Ukraine. International Migration, early view on-line version of record first published on 16 August 2018 // https://doi.org/10.1111/imig.12500;

Kateryna Krakhmalova, Definicja, cechy oraz treść administracyjnego-prawnego statusu osób przesiedlonych wewnętrznie na Ukrainie (w j. ukr. jako Крахмальова К. О.
Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 114-118), dostępny na: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_26;

Kateryna Krakhmalova,  Hołodomor w latach 1932–1933 na Ukrainie i problem odpowiedzialności firm zagranicznych (w j. ukr., z obszernym streszczeniem w j. ang. jako Крахмальова К.О. Голодомор 1932-1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній / К. О. Крахмальова. – C.  188-204. // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: Монографія / За наук. ред. Володимира Василенка, Мирослави Антонович. – Видання 3-тє, допов. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2014. – 364 с.) , available at:

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12246/Krakhmal%27ova_Holodomor_1932_1933_rokiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Wybrane publikacje

Projekty badawcze