mgr Małgorzata Wrotek

mgr Małgorzata Wrotek

Małgorzata Wrotek jest doktorantką na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych ze starzeniem populacji oraz powiązań z sektorem opieki zdrowotnej, zwłaszcza opieki długoterminowej. W 2015 roku obroniła na kierunku Finanse, Inwestycje i Rachunkowość WNE UW pracę magisterską
pt.: Determinanty wydatków publicznych na opiekę długoterminową wybranych państw OECD. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami w projekcie Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze