Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Centre of Migration Research

Marta Anacka, Anna Janicka. 2018.

Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych

 

Wiadomości Statystyczne, 8(687), 2018 | pages: 5-27


Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wyników prognozy ludności Polski na lata 2015—2060, opartej na ekonometrycznym modelu strumieni migracyjnych. Od dotychczas tworzonych prognoz i projekcji podejście to odróżnia się trzema istotnymi założeniami: przyjęciem za przedmiot prognozy populacji rezydentów, zastosowaniem ekonometrycznych narzędzi do szacowania czterech strumieni migracyjnych (napływu oraz odpływu w podziale na cudzoziemców i Polaków) oraz uwzględnieniem (w sposób formalny) niepewności uzyskiwanych oszacowań. Wyniki badania wskazują na zgodność zastosowanych modeli strumieni migracyjnych z teoriami migracyjnymi. Prognozy przewidują nasilenie imigracji do Polski w ciągu najbliższych czterech dekad. Należy się przy tym spodziewać spadku liczby ludności i starzenia się populacji, choć tempo tych dwóch zjawisk będzie wolniejsze, niż przewidują to inne analizy demograficzne.
 

Keywords

prognozowanie demograficzne, prognozowanie migracji, modele bayesowskie, starzenie się, depopulacja.

Research Projects