Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (CDwNS)

 

Celem działania jest stworzenie instytucjonalnych ram dla koordynacji i  wsparcia interdyscyplinarnych działań badawczych podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim w obszarze nauk społecznych. Zmierza ono do wzmocnienia potencjału badawczego na UW, tak, by możliwe było realizowanie w praktyce doskonałości naukowej.

Cele szczegółowe:
– stworzenie nowych oraz integracja istniejących zespołów tematycznych (z założenia: międzywydziałowych i międzyjednostkowych) podejmujących kluczowe wyzwania badawcze w naukach społecznych;
– zapewnienie efektywnych mechanizmów (tak na poziomie finansowania, jak i wsparcia administracyjnego) do przygotowywania konkurencyjnych aplikacji grantowych (prestiżowe granty krajowe, m.in. NCN MAESTRO, SONATA BIS, i zagraniczne (Horizon Europe i ERC);
– zapewnienie mechanizmów wspierających metodologiczne i praktyczne przygotowanie młodych badaczek i badaczy społecznych (kursy metodologiczne, academic writing, itp.);
– zainicjowanie i podtrzymywanie współpracy z wybitnymi badaczami z zagranicy;
– stworzenie doskonałych naukowo zajęć warsztatowych (o profilu metodologicznym) dla badaczy UW.

Obszar tematyczny:

W pierwszej fazie działalności zamierzamy skupić się na wyzwaniach definiowanych jako globalne i już obecnych w pracach naukowych badaczy UW:
– rosnąca skala mobilności i związane z tym szanse i wyzwania,
– nierówności (na różnych poziomach),
– zmiany demograficzne (starzenie się, ale też wzorce tworzenia i rozpadu rodzin, nowe formy funkcjonowania społecznego, urbanizacja),
– zmiany społeczne i ekonomiczne wynikające z pandemii COVID-19,
– przemiany instytucji demokratycznych,
– postawy, ich uwarunkowania i konsekwencje,
– tzw. rewolucja cyfrowa (i jej skutki).

Zadania

Centrum będzie realizować działania o trojakim charakterze:

 1. „Pakiet” narzędzi wspierających kariery naukowe młodych badaczy:
 • zainicjowanie i wypromowanie prestiżowej serii seminariów;
 • działania o charakterze cyklicznym zmierzające do podniesienia kompetencji analitycznych oraz publikacyjnych badaczy społecznych na UW (np. kursy z metod analitycznych i wykorzystania dedykowanego oprogramowania, academic writing);
 • stworzenie szerokiego programu mentorskiego dla młodych badaczy społecznych;
 • wsparcie mobilności młodych badaczy, zwłaszcza związanej z uczestnictwem w prestiżowych szkołach letnich;
 • wypracowanie modelu i wdrożenie (w sposób systemowy) planów kariery akademickiej dla młodych badaczy; docelowo plany kariery akademickiej będą uwzględniały „narzędzia” oferowane w ramach CESS, tak by uczestnictwo w Centrum było cennym i pożądanym etapem kariery naukowej młodych badaczy UW.
 1. Wsparcie innowacyjnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych:
 • wewnętrzny program grantowy premiujący działania o charakterze interdyscyplinarnym i międzywydziałowym, włączający badaczy z różnych jednostek UW.
 1. Tworzenie ram instytucjonalnych i rozwój współpracy z badaczami z zagranicy:
 • gościnne wizyty wybitnych badaczy z zagranicy, które będą prowadzić do wspólnych publikacji i/lub projektów badawczych z naukowcami z UW;
 • konferencje międzynarodowe o inter- i transdyscyplinarnym charakterze.

Jednostka koordynująca działanie: Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Kierownik działania: dr hab. Paweł Kaczmarczyk
Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych jest działaniem realizowanym w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UW.