Ośrodek Badań nad Migracjami

Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Rekrutacja słuchaczy (edycja 2022/2023) rozpocznie się 20. czerwca 2022 roku.

Termin składania dokumentów:
Do 7 października 2022 r.

Termin rozpoczęcia studiów:
Październik 2022 r.

Opłata za studia:
4900 zł za dwa semestry płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach.

Czas trwania studiów podyplomowych:
Dwa semestry.

Miejsce:
Siedziba OBM UW, ul. Pasteura 7.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów:
Zaoczny, 13 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele w godz. 9.00-14.00), średnio 1-2 razy w miesiącu.

W trakcie edycji 2022/2023 zajęcia planowane są w trybie hybrydowym (zajęcia będą odbywać się na żywo w sali z możliwością udziału słuchaczy online).

Program studiów:
Program studiów (150 godzin, 30 punktów ETCS) obejmuje 30 przedmiotów w następujących blokach tematycznych:

I. Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych:
„Migracje międzynarodowe – podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne”
„Historyczne źródła migracji współczesnych”
„Uwarunkowania i skutki migracji we współczesnej Europie”
„Polityka i prawo międzynarodowe dotyczące migracji”
„Imigranci w państwie przyjmującym”
„Migracje i bezpieczeństwo”
„Przegląd źródeł danych o migracjach”
„Migracje międzynarodowe w perspektywie przebiegu życia”

II. Współczesne migracje w Europie:
„UE jako system migracyjny”
„UE jako system azylowy”
„Zarządzenie różnorodnością kulturową – doświadczenia europejskie”
„Muzułmanie w Europie”

III. Prawo i polityka imigracyjna Polski:
„Polityka migracyjna Polski”
„Procedury dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce”
„Procedury dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”
„Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce”
„Procedury uchodźcze i polityka azylowa w Polsce”

IV. Społeczności imigranckie w Polsce
„Procesy napływowe do Polski”
„Funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Partnerstwa Wschodniego
„Migracje i społeczności imigranckie z regionu Kaukazu”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Afryki”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Azji”
„Uchodźcy w Polsce i na świecie”
„Integracja imigrantów i uchodźców w Polsce w praktyce”

V. Emigracja i mobilność Polaków:
„Polska jako kraj emigracyjny- efekty ekonomiczne i demograficzne”
„Polska diaspora oraz polityka wobec emigracji i Polaków za granicą”
„Współczesna mobilność Polaków i jej skutki społeczne i kulturowe”

VI. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa

Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog słuchaczy z prowadzącymi.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy migracji, ekspertów oraz praktyków) reprezentujących środowisko akademickie (UW, UJ, PAN), instytucje państwowe i publiczne (MSWiA, Urząd ds. Cudzoziemców, Radę ds. Uchodźców, Państwową Agencję Pracy), a także organizacje pozarządowe i migranckie.

Charakterystyka studiów i ich cel:
Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków, skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.

Sposób zaliczania przedmiotów:
Egzamin końcowy odbędzie się w formie testu (50% oceny końcowej) oraz pracy zaliczeniowej (50% oceny końcowej).

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie; zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce; potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE; posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo słuchacz studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.

Rekrutacja:

Proces rejestracji odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie (IRK): IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych posiadający pełną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 PRK.

ETAP I – rejestracja w systemie IRK

Proces zapisów odbywa się online. W systemie należy utworzyć indywidualne konto oraz uzupełnić wszystkie dane i dokumenty.
Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych1): dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (w przypadku kiedy dyplom jest w języku innym niż język polski lub angielski),
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)

ETAP II – dostarczenie dokumentów.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami (w godzinach jego pracy) osobiście pod adresem: Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe lub można przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data nadania).

Minimalna grupa słuchaczy wymagana do rozpoczęcia studiów to 25 osób. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 30 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dyplomu szkoły wyższej słuchacza.

Sylwetka Kandydata:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Dodatkowe informacje:
Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:
dr hab. Magdalena Lesińska

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu:
Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, 022 55 46 770

Dni i godziny pracy sekretariatu SP:
Poniedziałki i środy 10.00-14.00

Kontakt:
Sekretarz studiów: sp.migracje@uw.edu.pl,
Sekretariat Ośrodka: migration.cmr@uw.edu.pl, tel: 022 55 46 770