Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Rekrutacja słuchaczy na rok akademicki 2024/2025 trwa do 15.09.2024.
Proces rejestracji odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: sp.migracje@uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia studiów:
Październik 2024 r.

Opłata za studia:
4900 zł za dwa semestry płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach.

Czas trwania studiów podyplomowych:
Dwa semestry.

Miejsce:
Siedziba OBM UW, ul. Pasteura 7.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów:
Zaoczny, 11-12 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele), średnio 1-2 razy w miesiącu.

W trakcie edycji 2024/2025 zajęcia planowane są w trybie hybrydowym (zajęcia będą odbywać się na żywo w sali z możliwością udziału słuchaczy online).

Program studiów obejmuje 150 godzin  (30 punktów ETCS).

Program studiów jest dostępny -> tutaj.

Zajęcie zaplanowane są w większości w formie interaktywnych wykładów, warsztatów i dyskusji, pozwalających na aktywny dialog Słuchaczy/Słuchaczek z prowadzącymi.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy migracji, ekspertów oraz praktyków) reprezentujących środowisko akademickie (m.in. UW, PAN), instytucje państwowe i publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Charakterystyka studiów i ich cel:
Studia odpowiadają na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym w szczególności współczesnymi migracjami do Polski. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy oraz praktycznych kompetencji. Zagadnienia dotyczące współczesnych migracji obejmują: powody i konsekwencje (społeczne, ekonomiczne i kulturowe) przemieszczania się dla jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz państwa; skale oraz kierunki i typy migracji; obowiązujące rozwiązania prawne związane z wjazdem, pobytem i pracą w innym kraju. Studia składają się zajęć zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, które pozwalają na rozwinięcie umiejętności z zakresu analizy i rozumienia procesów migracyjnych oraz działania w środowisku różnorodnym etnicznie i kulturowo.

Sposób zaliczania przedmiotów:
Egzamin końcowy odbędzie się w formie testu (50% oceny końcowej) oraz przygotowanie prezentacji w formie wizualnej wybranego tematu (50% oceny końcowej).

Sylwetka Absolwenta/Absolwentki:
Absolwent / Absolwentka studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie, zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE, posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności cudzoziemców obecnych w Polsce. Dodatkowo, osoba uczestnicząca w studiach zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i wrażliwości międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności osób z doświadczeniem migracji w Polsce i w Europie.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie (IRK). Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się Absolwenci/Absolwentki studiów wyższych posiadający pełną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 PRK.

ETAP I – rejestracja w systemie IRK

Proces zapisów odbywa się online. W systemie należy utworzyć indywidualne konto oraz uzupełnić wszystkie dane i dokumenty.
Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK [link]);
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierający informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem Kandydata/Kandydatki, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów. W przypadku, gdy Kandydat/Kandydatka legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (w przypadku kiedy dyplom jest w języku innym niż język polski lub angielski),
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie Kandydata/Kandydatki o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
 • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
 • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

ETAP II – dostarczenie dokumentów.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami (w godzinach jego pracy) osobiście pod adresem: Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe lub można przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data nadania).

Minimalna grupa Słuchaczy/Słuchaczek wymagana do rozpoczęcia studiów to 25 osób.
Limit miejsc na studiach wynosi 40.

Sylwetka Kandydata/Kandydatki:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat/Kandydatka musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w instytucjach publicznych m.in. administracji państwowej, jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy, straży granicznej czy policji, a także organizacjach pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Dodatkowe informacje:
Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Kierowniczka studiów podyplomowych:
dr Aleksandra Winiarska

Sekretarz studiów:
Małgorzata Grzanka

Adres studiów podyplomowych:
Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa,

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00
email: sp.migracje@uw.edu.pl
telefon: +48 786 197 479

Dni i godziny pracy sekretariatu SP:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.