Ośrodek Badań nad Migracjami

Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Trwa rekrutacja słuchaczy (edycja 2022/2023)

Rejestracja w systemie IRK:
do 15. października 2022 r.

Termin składania dokumentów:
do 21. października 2022 r.

Termin rozpoczęcia studiów:
Październik 2022 r.

Opłata za studia:
4900 zł za dwa semestry płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach.

Czas trwania studiów podyplomowych:
Dwa semestry.

Miejsce:
Siedziba OBM UW, ul. Pasteura 7.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów:
Zaoczny, 13 zjazdów weekendowych (soboty i niedziele w godz. 9.00-14.00), średnio 1-2 razy w miesiącu.

W trakcie edycji 2022/2023 zajęcia planowane są w trybie hybrydowym (zajęcia będą odbywać się na żywo w sali z możliwością udziału słuchaczy online).

Program studiów obejmu 150 godzin  (30 punktów ETCS).

Zakres merytoryczny i informacje o wykładowcach tutaj.

Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog Słuchaczy/Słuchaczek z prowadzącymi.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy migracji, ekspertów oraz praktyków) reprezentujących środowisko akademickie (UW, PAN), instytucje państwowe i publiczne (Urząd ds. Cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy), a także organizacje pozarządowe i migranckie.

Charakterystyka studiów i ich cel:
Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków, skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.

Sposób zaliczania przedmiotów:
Egzamin końcowy odbędzie się w formie testu (50% oceny końcowej) oraz pracy zaliczeniowej (50% oceny końcowej).

Sylwetka Absolwenta/Absolwentki:
Absolwent/Absolwentka studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie; zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce; potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE; posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo Słuchacz/Słuchaczka studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.

Rekrutacja:

Proces rejestracji odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie (IRK): IRK. Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie wymaganych danych oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się Absolwenci/Absolwentki studiów wyższych posiadający pełną kwalifikację na poziomie co najmniej 6 PRK.

ETAP I – rejestracja w systemie IRK

Proces zapisów odbywa się online. W systemie należy utworzyć indywidualne konto oraz uzupełnić wszystkie dane i dokumenty.
Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie:

  • podpisane podanie o przyjęcie na studia – generowane z systemu IRK;
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych1): dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem Kandydata/Kandydatki, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy uczestników Studiów;
  • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/współfinansowane przez osobę trzecią) – generowaną z systemu IRK;
  • podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach) – generowane z systemu IRK;
  • podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej – generowane z systemu IRK.

1) W przypadku, gdy Kandydat/Kandydatka legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille,
  • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski (w przypadku kiedy dyplom jest w języku innym niż język polski lub angielski),
  • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie Kandydata/Kandydatki o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem studiów (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)

ETAP II – dostarczenie dokumentów.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami (w godzinach jego pracy) osobiście pod adresem: Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe lub można przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data nadania).

Minimalna grupa Słuchaczy/Słuchaczek wymagana do rozpoczęcia studiów to 25 osób. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 30 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dyplomu szkoły wyższej Słuchacza/Słuchaczki.

Sylwetka Kandydata/Kandydatki:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat/Kandydatka musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Dodatkowe informacje:
Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Kierowniczka studiów podyplomowych:
dr hab. Magdalena Lesińska

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu:
Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, 022 55 46 770

Dni i godziny pracy sekretariatu SP:
Poniedziałki i środy 10.00-14.00

Kontakt:
Sekretarz studiów: sp.migracje@uw.edu.pl