Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Struktura OBM

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała Senatu UW z 1 czerwca 2020 r.)  oraz Szczegółowymi zasadami działania wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora OBM z dnia 28 września 2020r.

Misją Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Dyrektor i Kolegium Dyrektorów

Organem podejmującym bieżące decyzje dotyczące działalności Ośrodka i odpowiedzialnym za całość jego funkcjonowania jest Dyrektor OBM. Od początku istnienia do sierpnia 2016 r. Dyrektorem OBM był profesor Marek Okólski. W kadencji 2020-2024 funkcję Dyrektora ponownie pełni dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

W codziennej pracy Dyrektora wspiera Kolegium Dyrektorów, w którego skład wchodzi Dyrektor oraz Zastępcy. P.o. Zastępcy Dyrektora jest dr hab. Agata Górny oraz dr hab. Magdalena Lesińska. W swojej pracy Kolegium Dyrektorów systematycznie zasięga opinii kierowników zespołów badawczych.

Rada Naukowa

Rada Naukowa OBM składa się z 19 członków, reprezentujących Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz OBM. Pierwsze zebranie Rady w kadencji 2016-2020 odbyło się na jesieni 2016 r.

Rada Naukowa podejmuje uchwały dotyczące strategii rozwoju Ośrodka, a także decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników.

W kadencji 2012-2016 funkcję Przewodniczącego Rady pełnił profesor Cezary Żołędowski. w Kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. dr hab. Marek Okólski

W skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024 wchodzą:

prof. dr hab. Marek Okólski
prof. dr hab. Cezary Żołędowski
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczkak, prof. SGH
dr hab. Agata Górny, prof. ucz.
dr hab. Izabela Grabowska, prof. ALK
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
prof. dr hab. Dariusz Stola, prof. INP PAN
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
dr hab. Magdalena Lesińska
dr hab. Agnieszka Fihel
dr hab. Mikołaj Pawlak
dr Kamila Fiałkowska
dr Barbara Jancewicz
dr Marta Jaroszewicz
dr Weronika Kloc-Nowak
dr Marta Pachocka

Zespoły i Grupy Badawcze

Zespoły i grupy badawcze są powoływane przez Dyrektora OBM. Skupiają one badaczy oraz współpracowników OBM realizujących określone zadania badawcze.

W Ośrodku funkcjonują trzy stałe zespoły badawcze.

– Zespół Badań Społeczno-Ekonomicznych kierowany przez dr Barbarę Jancewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Aliaksiej Bashko
 2. dr Sara Bojarczuk
 3. dr Zuzanna Brunarska
 4. dr Alina Burliai
 5. dr Maryna Demianchuk
 6. dr hab. Agata Górny
 7. dr Agnieszka Fihel
 8. dr Barbara Jancewicz
 9. dr Mateusz Jamro
 10. dr Anna Janicka
 11. dr Ewa Jaźwińska
 12. dr hab. Paweł Kaczmarczyk
 13. mgr Nasim Mondal
 14. dr Olena Ovchynnikova
 15. mgr Katarzyna Porwit
 16. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
 17. mgr Małgorzata Wrotek
 18. prof. dr hab. Marek Okólski

– Zespół Badań Społeczno-Kulturowych, kierowany przez dr Weronikę Kloc-Nowak, w którego skład wchodzą:

 1. dr Wojciech Bedyński
 2. dr Sara Bojarczuk
 3. dr Anita Brzozowska
 4. dr Magdalena Chułek
 5. mgr Ewa Cichocka
 6. dr Olga Cojocaru
 7. dr Kamila Fiałkowska
 8. dr Michał Garapich
 9. mgr Ksenia Homel
 10. dr hab. Agata Górny
 11. dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 12. dr Ewa Jaźwińska-Motylska
 13. dr Ignacy Jóźwiak
 14. dr Weronika Kloc-Nowak
 15. dr Marta Kindler
 16. dr Karolina Łukasiewicz
 17. dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW
 18. mgr Karolina Madej
 19. dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz
 20. dr Karolina Nikielska-Sekuła
 21. dr Aneta Piekut
 22. dr Agnieszka Radziwinowiczówna
 23. dr Anna Rosińska
 24. mgr Sonia Styrkacz
 25. dr Karolina Sobczak-Szelc
 26. mgr Monika Szewczyk
 27. dr Aleksandra Winiarska
 28. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
 29. prof. Cezary Żołędowski

– Zespół Polityk Migracyjnych kierowany przez dr Martę Jaroszewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Joanna Bagadzińska
 2. dr hab. Maciej Duszczyk
 3. dr Jan Grzymski
 4. mgr Ksenya Homel
 5. mgr Mateusz Jamro
 6. dr Marta Jaroszewicz
 7. dr hab. Witold Klaus
 8. dr Kamila Kowalska
 9. dr Kateryna Krakhmalova
 10. mgr Mateusz Krępa
 11. dr Magdalena Lesińska
 12. dr Karolina Łukasiewicz
 13. dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
 14. mgr Kamil Matuszczyk
 15. mgr Nasim Mondal
 16. dr hab. Michał Nowosielski
 17. dr Marta Pachocka
 18. dr Karolina Podgórska
 19. dr Dominika Pszczółkowska
 20. mgr Renata Stefańska
 21. mgr Justyna Szałańska
 22. mgr Monika Szulecka
 23. dr Maciej Tygielski
 24. mgr Dominik Wach

Kierownik zespołu badawczego jest powoływany przez Dyrektora na dwuletnią kadencję, która rozpoczyna się od 10 października danego roku.

Dział Wsparcia Ośrodka

W skład Działu Wsparcia Ośrodka wchodzą: Sekretarz Ośrodka, pełnomocnik Kwestora, kontroler finansowy, asystent Biura Obsługi Projektów (BOP), oraz osoby pełniące inne funkcje powoływane przez Dyrektora.

Kontakt z Sekretarzem oraz Pełnomocnikiem Kwestora dostępny jest tu.

Inne Zespoły i osoby funkcyjne

 W związku z realizacją Misji OBM, Dyrektor może powołać badaczy OBM do pełnienia w OBM także innych funkcji. Obecnie w OBM funkcje sprawują:

– Komisja Konkursowa oraz Komisja ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w składzie:
1) dr hab. prof. ucz. Maciej Duszczyk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
2) dr hab. Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami;
3) dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz., Wydział Socjologii UW;
4) prof. dr hab. Marek Okólski, przewodniczący, Ośrodek Badań nad Migracjami;
oraz osoby wskazane przez Radę Naukową Dyscypliny właściwą dla danego konkursu.

dr hab. Wojciech Łukowski, redaktor serii monograficznej „Studia Migracyjne”;

dr Anita Brzozowska, redaktorka serii „CMR Working Papers”;

dr Ewa Jaźwińska-Motylska, konsultantka ds. metodologii;

dr Agnieszka Radziwinowiczówna, koordynatorka ds. międzynarodowej współpracy badawczej.

Ponadto w OBM działa Komisja Etyki oraz następujące zespoły zajmujące wspieraniem i popularyzowaniem działań badawczych:

– Zespół Redakcyjny CEEMR;

– Zespół Redakcyjny „CMR Spotlight