Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Struktura OBM

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała Senatu UW z 1 czerwca 2020 r.)  oraz Szczegółowymi zasadami działania wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora OBM z dnia 28 września 2020r.

Misją Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Dyrektor i Kolegium Dyrektorów

Organem podejmującym bieżące decyzje dotyczące działalności Ośrodka i odpowiedzialnym za całość jego funkcjonowania jest Dyrektor OBM. Od początku istnienia do sierpnia 2016 r. Dyrektorem OBM był profesor Marek Okólski. W kadencji 2020-2024 funkcję Dyrektora ponownie pełni dr hab. Paweł Kaczmarczyk prof. ucz..

W codziennej pracy Dyrektora wspiera Kolegium Dyrektorów, w którego skład wchodzi Dyrektor oraz Zastępcy. Zastępczyniami Dyrektora są dr hab. Agata Górny prof. ucz. oraz dr hab. Magdalena Lesińska prof. ucz. W swojej pracy Kolegium Dyrektorów systematycznie zasięga opinii kierowników zespołów badawczych.

Rada Naukowa

Rada Naukowa OBM składa się z 21 członków, reprezentujących Wydział Nauk EkonomicznychWydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, inne jednostki naukowe UW, a także szeroko rozumiane środowisko naukowe oraz OBM. Pierwsze zebranie Rady w kadencji 2020-2024 odbyło się na jesieni 2020 r.

Do zadań Rady Naukowej należy:

 1. opiniowanie projektu strategii badawczej i dydaktycznej Ośrodka;
 2. opiniowanie projektu Regulaminu i zmian do Regulaminu;
 3. przedstawienie Rektorowi propozycji Regulaminu i zmian do Regulaminu;
 4. opiniowanie sprawozdania rocznego z realizacji strategii badawczej i dydaktycznej Ośrodka;
 5. monitorowanie gospodarki finansowej Ośrodka, w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego;
 6. wnioskowanie do Rektora o powołanie i odwołanie Dyrektora;
 7. opiniowanie działań związanych z funkcjonowaniem Komisji Konkursowej (wnioski w sprawie rozpisania konkursów, wnioski w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich);
 8. opiniowanie tworzenia, przekształcania lub likwidacji zespołów badawczych;
 9. opiniowanie planów badawczych zespołów badawczych;
 10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez członków Rady, Dyrektora lub Rektora.

W kadencji 2012-2016 funkcję Przewodniczącego Rady pełnił dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz. w Kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. dr hab. Marek Okólski

W skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024 wchodzą:

dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczkak, prof. SGH
dr Kamila Fiałkowska
dr hab. Agnieszka Fihel
dr hab. Agata Górny, prof. ucz.
prof. dr hab. Izabela Grabowska, ALK
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
dr hab.  Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz
dr Barbara Jancewicz
dr Marta Jaroszewicz
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
dr Weronika Kloc-Nowak
dr hab. Magdalena Lesińska, prof. ucz.
prof. dr hab.  Sławomir Łodziński
dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
prof. dr hab. Marek Okólski
dr Marta Pachocka
dr hab.  Mikołaj Pawlak
prof. dr hab. Dariusz Stola, INP PAN
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, IGiPZ PAN
dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz.

Zespoły i Grupy Badawcze

Zespoły i grupy badawcze są powoływane przez Dyrektora OBM. Skupiają one badaczy oraz współpracowników OBM realizujących określone zadania badawcze.

W Ośrodku funkcjonują trzy stałe zespoły badawcze.

– Zespół Badań Społeczno-Ekonomicznych kierowany przez dr Barbarę Jancewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Aliaksiej Bashko
 2. dr Zuzanna Brunarska
 3. dr Alina Burliai
 4. dr Maryna Demianchuk
 5. dr hab. Agnieszka Fihel
 6. dr hab. Agata Górny prof ucz.
 7. dr Mateusz Jamro
 8. dr Barbara Jancewicz
 9. dr Anna Janicka
 10. dr Ewa Jaźwińska
 11. dr hab. Paweł Kaczmarczyk prof. ucz.
 12. mgr Nasim Mondal
 13. prof. dr hab. Marek Okólski
 14. dr Olena Ovchynnikova
 15. mgr Katarzyna Porwit
 16. mgr Katarzyna Rakowska
 17. dr Katarzyna Saczuk
 18. dr Hanna Smaliichuk
 19. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
 20. mgr Małgorzata Wrotek

– Zespół Badań Społeczno-Kulturowych, kierowany przez dr Weronikę Kloc-Nowak, w którego skład wchodzą:

 1. dr Wojciech Bedyński
 2. mgr Nina Boichenko
 3. dr Sara Bojarczuk
 4. dr Anita Brzozowska
 5. dr Magdalena Chułek
 6. mgr Ewa Cichocka
 7. dr Olga Cojocaru
 8. dr Kamila Fiałkowska
 9. dr Michał Garapich
 10. mgr Ksenia Homel
 11. dr hab. Agata Górny prof. ucz.
 12. dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska prof. ucz.
 13. dr Ignacy Jóźwiak
 14. dr Marta Kindler
 15. dr Weronika Kloc-Nowak
 16. dr Katarzyna Kubin
 17. dr Karolina Łukasiewicz
 18. dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
 19. mgr Karolina Madej
 20. dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz
 21. dr Karolina Nikielska-Sekuła
 22. dr Aneta Piekut
 23. dr Agnieszka Radziwinowiczówna
 24. mgr Katarzyna Rakowska
 25. dr Anna Rosińska
 26. dr Karolina Sobczak-Szelc
 27. mgr Sonia Styrkacz
 28. mgr Monika Szewczyk
 29. dr Aleksandra Winiarska
 30. dr hab. Cezary Żołędowski prof. ucz.

– Zespół Polityk Migracyjnych kierowany przez dr Martę Jaroszewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Joanna Bagadzińska
 2. dr hab. Maciej Duszczyk prof ucz.
 3. dr Jan Grzymski
 4. mgr Ksenya Homel
 5. mgr Mateusz Jamro
 6. dr Marta Jaroszewicz
 7. dr hab. Witold Klaus prof. INP PAN
 8. dr Kamila Kowalska
 9. dr Kateryna Krakhmalova
 10. mgr Mateusz Krępa
 11. dr Magdalena Lesińska
 12. dr Karolina Łukasiewicz
 13. dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
 14. mgr Kamil Matuszczyk
 15. dr hab. Michał Nowosielski prof. ucz.
 16. dr Marta Pachocka
 17. dr Karolina Podgórska
 18. dr Dominika Pszczółkowska
 19. mgr Renata Stefańska
 20. mgr Justyna Szałańska
 21. mgr Monika Szulecka
 22. mgr Emilia Szyszkowska
 23. mgr Anna Trylińska
 24. dr Maciej Tygielski
 25. mgr Andrei Yeliseyeu

Kierownik zespołu badawczego jest powoływany przez Dyrektora na dwuletnią kadencję, która rozpoczyna się od 10 października danego roku.

Dział Wsparcia Ośrodka

W skład Działu Wsparcia Ośrodka wchodzą: Sekretarz Ośrodka, pełnomocnik Kwestora, asystent Biura Obsługi Projektów (BOP), oraz osoby pełniące inne funkcje powoływane przez Dyrektora.

Kontakt z Sekretarzem oraz Pełnomocnikiem Kwestora dostępny jest tu.

Inne Zespoły i osoby funkcyjne

 W związku z realizacją Misji OBM, Dyrektor może powołać badaczy OBM do pełnienia w OBM także innych funkcji. Obecnie w OBM funkcje sprawują:

Ponadto w OBM działa Komisja Etyki oraz następujące zespoły zajmujące wspieraniem i popularyzowaniem działań badawczych:

– Zespół Redakcyjny CEEMR;

– Zespół Redakcyjny CMR Spotlight: dr hab. Michał Nowosielski prof. ucz. i dr Dominika Pszczółkowska