Ośrodek Badań nad Migracjami

Struktura OBM

 

Ośrodek Badań nad Migracjami działa zgodnie z Regulaminem nadanym przez władze Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała Senatu UW z 1 czerwca 2020 r.)  oraz Szczegółowymi zasadami działania wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora OBM z dnia 28 września 2020r.

Misją Ośrodka Badań nad Migracjami (OBM) jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej, upowszechnianie ich wyników, propagowanie wiedzy o migracjach oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Dyrektor i Kolegium Dyrektorów

Organem podejmującym bieżące decyzje dotyczące działalności Ośrodka i odpowiedzialnym za całość jego funkcjonowania jest Dyrektor OBM. Od początku istnienia do sierpnia 2016 r. Dyrektorem OBM był profesor Marek Okólski. W kadencji 2020-2024 funkcję Dyrektora ponownie pełni dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

W codziennej pracy Dyrektora wspiera Kolegium Dyrektorów, w którego skład wchodzi Dyrektor oraz Zastępcy. P.o. Zastępcy Dyrektora jest dr hab. Agata Górny oraz dr hab. Magdalena Lesińska. W swojej pracy Kolegium Dyrektorów systematycznie zasięga opinii kierowników zespołów badawczych.

Rada Naukowa

Rada Naukowa OBM składa się z 19 członków, reprezentujących Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz OBM. Pierwsze zebranie Rady w kadencji 2016-2020 odbyło się na jesieni 2016 r.

Rada Naukowa podejmuje uchwały dotyczące strategii rozwoju Ośrodka, a także decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników.

W kadencji 2012-2016 funkcję Przewodniczącego Rady pełnił profesor Cezary Żołędowski. w Kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024 funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej objął prof. dr hab. Marek Okólski

W skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024 wchodzą:

prof. dr hab. Cezary Żołędowski
prof. dr hab. Dariusz Stola, prof. INP PAN
prof. dr hab. Marek Okólski
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz
dr hab. Mikołaj Pawlak
dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz
dr hab. Agata Górny, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczkak, prof. SGH
dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz.
dr hab. Izabela Grabowska, prof. ALK
dr hab. Magdalena Lesińska
dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
dr hab. Wojciech Łukowski, prof. ucz.
dr Barbara Jancewicz
dr Kamila Fiałkowska
dr Marta Pachocka

Zespoły i Grupy Badawcze

Zespoły i grupy badawcze są powoływane przez Dyrektora OBM. Skupiają one badaczy oraz współpracowników OBM realizujących określone zadania badawcze.

W Ośrodku funkcjonują trzy stałe zespoły badawcze.

– Zespół Badań Społeczno-Ekonomicznych kierowany przez dr Barbarę Jancewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Aliaksiej Bashko
 2. dr Sara Bojarczuk
 3. dr Zuzanna Brunarska
 4. dr hab. Agata Górny
 5. dr Agnieszka Fihel
 6. dr Barbara Jancewicz
 7. dr Anna Janicka
 8. dr Ewa Jaźwińska
 9. dr hab. Paweł Kaczmarczyk
 10. mgr Nasim Mondal
 11. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
 12. mgr Małgorzata Wrotek
 13. prof. dr hab. Marek Okólski

– Zespół Badań Społeczno-Kulturowych, kierowany przez dr Weronikę Kloc-Nowak, w którego skład wchodzą:

 1. dr Wojciech Bedyński
 2. dr Sara Bojarczuk
 3. dr Anita Brzozowska
 4. dr Magdalena Chułek
 5. mgr Ewa Cichocka
 6. dr Olga Cojocaru
 7. dr Kamila Fiałkowska
 8. dr Michał Garapich
 9. mgr Ksenia Homel
 10. dr hab. Agata Górny
 11. dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska
 12. dr Ewa Jaźwińska-Motylska
 13. dr Ignacy Jóźwiak
 14. dr Krzysztof Kardaszewicz
 15. dr Weronika Kloc-Nowak
 16. mgr Marta Kluszczyńska
 17. dr Marta Kindler
 18. mgr Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
 19. dr Karolina Łukasiewicz
 20. dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW
 21. mgr Karolina Madej
 22. dr Elżbieta Mirga-Wójtowicz
 23. dr Karolina Nikielska-Sekuła
 24. mgr Yuliya Petrakova
 25. dr Aneta Piekut
 26. dr Anzhela Popyk
 27. dr Agnieszka Radziwinowiczówna
 28. dr Anna Rosińska
 29. dr Justyna Salamońska
 30. mgr Sonia Styrkacz
 31. dr Karolina Sobczak-Szelc
 32. mgr Monika Szewczyk
 33. dr Aleksandra Winiarska
 34. dr Sabina Toruńczyk-Ruiz

– Zespół Polityk Migracyjnych kierowany przez dr Martę Jaroszewicz, w którego skład wchodzą:

 1. mgr Joanna Bagadzińska
 2. dr hab. Maciej Duszczyk
 3. dr Marcin Gońda
 4. dr Martin Geiger
 5. dr Jan Grzymski
 6. dr Dominik Héjj
 7. mgr Mateusz Jamro
 8. dr Marta Jaroszewicz
 9. dr hab. Witold Klaus
 10. dr Kamila Kowalska
 11. dr Kateryna Krakhmalova
 12. mgr Mateusz Krępa
 13. dr Magdalena Lesińska
 14. dr Karolina Łukasiewicz
 15. dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ
 16. mgr Kamil Matuszczyk
 17. mgr Nasim Mondal
 18. dr hab. Michał Nowosielski
 19. dr Witold Nowak
 20. dr Marta Pachocka
 21. dr Konrad Pędziwiatr
 22. dr Karolina Podgórska
 23. dr Dominika Pszczółkowska
 24. mgr Renata Stefańska
 25. mgr Justyna Szałańska
 26. mgr Monika Szulecka
 27. mgr Dominik Wach
 28. mgr Dominik Wilczewski

Kierownik zespołu badawczego jest powoływany przez Dyrektora na dwuletnią kadencję, która rozpoczyna się od 10 października danego roku.

Dział Wsparcia Ośrodka

W skład Działu Wsparcia Ośrodka wchodzą: Sekretarz Ośrodka, pełnomocnik Kwestora, kontroler finansowy, asystent Biura Obsługi Projektów (BOP), oraz osoby pełniące inne funkcje powoływane przez Dyrektora.

Kontakt z Sekretarzem oraz Pełnomocnikiem Kwestora dostępny jest tu.

Inne Zespoły i osoby funkcyjne

 W związku z realizacją Misji OBM, Dyrektor może powołać badaczy OBM do pełnienia w OBM także innych funkcji. Obecnie w OBM funkcje sprawują:

– Komisja Konkursowa oraz Komisja ds. zatrudnienia na stanowiskach nauczycieli akademickich w składzie:
1) dr hab. prof. ucz. Maciej Duszczyk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
2) dr hab. Magdalena Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami;
3) dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz., Wydział Socjologii UW;
4) prof. dr hab. Marek Okólski, przewodniczący, Ośrodek Badań nad Migracjami;
oraz osoby wskazane przez Radę Naukową Dyscypliny właściwą dla danego konkursu.

dr hab. Wojciech Łukowski, redaktor serii monograficznej „Studia Migracyjne”;

dr Anita Brzozowska, redaktorka serii „CMR Working Papers”;

dr Ewa Jaźwińska-Motylska, konsultantka ds. metodologii;

dr Agnieszka Radziwinowiczówna, koordynatorka ds. międzynarodowej współpracy badawczej.

Ponadto w OBM działa Komisja Etyki oraz następujące zespoły zajmujące wspieraniem i popularyzowaniem działań badawczych:

– Zespół Redakcyjny CEEMR;

– Zespół Redakcyjny „CMR Spotlight