mgr Monika Szulecka

Współpracownik

Absolwentka politologii (w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością prawno-kryminologiczną) na Uniwersytecie Warszawskiem. Od 2007 r. jest współpracowniczką Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2015 r. pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych poświęconych adaptacji ekonomicznej migrantów, funkcjonowaniu migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, nielegalnej migracji i zagrożeniom związanym z migracjami (takim jak praca przymusowa migrantów), funkcjonowaniu przejść granicznych i przestępczości cudzoziemców. Jest ekspertką Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami. Kilkakrotnie brała udział w projektach badawczych realizowanych przez instytucje międzynarodowe (FRA, ICMPD) i krajowe (m.in. Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania migrantów w Polsce, migracji ekonomicznej, polityki migracyjnej i azylowej oraz problematyki przeciwdziałania nielegalnej migracji i nierejestrowanej pracy cudzoziemców. Bierze aktywny udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych aspektom prawnym procesów migracyjnych. W latach 2008-2018 była w zespole redakcyjnym Biuletynu Migracyjnego. W latach 2011-2013 koordynowała realizację studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prowadzi okazjonalne wykłady i szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za realizację polityki migracyjnej w Polsce. W swoich działaniach naukowych koncentruje się głównie na praktycznych aspektach funkcjonowania prawa, szczególnie odnoszącego się do wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców, a także stosowania wybranych przepisów prawa karnego w kontekście procesów migracyjnych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze