CARIM-East: Obserwatorium Migracji na Wschód od UE

 

Zasięg terytorialny

Wschodnie Sąsiedztwo UE – kraje objęte unijnym programem Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Rosja, a także – w mniejszym zakresie – kraje Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Projekt ma na celu

  • stworzenie przestrzeni dla międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń naukowych i badawczych pomiędzy badaczami z regionu i UE dotyczących migracji ludności na wschód od UE. Jest to możliwe dzięki stworzeniu sieci badaczy i ekspertów ze wszystkich interesujących z punktu widzenia celów projektu krajów, reprezentujących różne dziedziny badań nad migracjami i tworzenia polityki migracyjnej (w szczególności demografię, prawo, ekonomię, socjologię, nauki polityczne);
  • zapewnienie zarówno naukowcom, jak i decydentom (w Polsce, UE oraz krajach objętych projektem) instrumentu badawczego, umożliwiającego monitorowanie i analizę rożnych form migracji oraz kompleksową ocenę polityk migracyjnych;
  • rozwijanie zharmonizowanego podejścia w badaniach nad migracjami w Polsce, regionie i UE poprzez wypracowanie zunifikowanej metody zbierania danych, ich harmonizacji i analizy, oraz wspieranie dialogu wschodnich sąsiadów UE z Unią i krajami członkowskimi w zakresie polityki migracyjnej.

Do realizacji ww. celów wykorzystywane są doświadczenia European University Institute (EUI) zdobyte podczas realizacji analogicznego projektu w rejonie Morza Śródziemnego (CARIM-South). Od kilku lat CARIM-South funkcjonuje jako obserwatorium migracji skoncentrowane na południowym sąsiedztwie UE. W celu usprawnienia zbierania i analizy danych dotyczących procesów migracyjnych powstała obszerna, ogólnodostępna baza danych, obejmująca swym zasięgiem nie tylko dane statystyczne, ale także akty prawne i dokumenty dotyczące polityki migracyjnej. Baza, wzorowana na istniejącej bazie powstałej w ramach projektu CARIM-South, podzielona jest na trzy moduły:

  • demograficzno-ekonomiczny (ponad trzysta tabel zawierających dane demograficzne i ekonomiczne);
  • prawny (około dwustu aktów prawnych i materiałów źródłowych);
  • społeczno-polityczny (około stu dokumentów i materiałów źródłowych).

OBM UW głownie uczestniczy w realizowaniu modułu demograficzno-ekonomicznego, w ramach którego oprócz stworzenia bazy danych prowadzone są (we współpracy z naukowcami z regionu) badania zjawisk migracyjnych, oparte na danych dostarczanych przez partnerów z krajów objętych projektem. Lista tematów badawczych obejmuje między innymi następujące zagadnienia: regionalny rynek pracy w kontekście procesów migracyjnych, mobilność wysoko wykwalifikowanych migrantów, wyzwania demograficzne w kontekście migracji międzynarodowych migracje cyrkulacyjne, migracje nielegalne oraz inne zagadnienia.

Strona internetowa

Czas trwania

2011 - 2013

Źródło finansowania

Komisja Europejska (Tematyczny program współpracy z krajami trzecimi w obszarze migracji i azylu) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Publikacje