Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Komisja etyki

 

Zasady działania Komisji ds. Etyki Badań

powołanej w Ośrodku Badań nad Migracjami

  1. Komisja działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Zmiany w Regulaminie zatwierdza Dyrektor OBM po zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektorów oraz Rady OBM.
  2. Komisja pełni role opiniodawczą oraz doradczą w zakresie etyki badań naukowych prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migracjami.
  3. W skład Komisji wchodzi 3-7 osób powoływanych przez Dyrektora OBM po zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektorów oraz Rady OBM . Spośród członków Komisji Dyrektor OBM powołuje Przewodniczącego. Komisja może spośród swoich członków wybrać Sekretarza.
  4. Komisja powoływana jest na czas nieokreślony. Członkostwo w Komisji może ustać na skutek wniosku osoby zainteresowanej lub Dyrektora OBM.
  5. Komisja rozpatruje wnioski o stwierdzenie zgodności badań prowadzonych w OBM ze standardami etycznymi badań społecznych oraz inne kwestie natury etycznej. W rozpatrywaniu pojedynczego wniosku musi brać udział przynajmniej 3 członków Komisji. Zespół opiniujący wniosek dobierany jest tak, aby nie zachodził konflikt interesów.
  6. Komisja przyjmuje wnioski w trybie ciągłym.
  7. Komisja formułuje swoje opinie na podstawie zasad etycznych uznanych w środowisku badaczy społecznych, m.in. w oparciu o Kodeks Etyki Socjologa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zasady dobrych obyczajów w nauce PAN, dokumenty wypracowane w gronie badaczy i współpracowników OBM
  8. Komisja wydaje opinię najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony w wypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Wnioskodawcę lub zasięgnięcia opinii ekspertów spoza Komisji.
  9. Komisja wydaje opinię w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Opinia Komisji może być opinią pozytywną (kwalifikująca badania do realizacji) lub opinią negatywną (nie kwalifikującą badan do realizacji). Opinia jest przekazywana Wnioskodawcy w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). W przypadku opinii negatywnej Komisja przedstawia (ustnie lub pisemnie) Wnioskodawcy także uzasadnienie wraz z sugestiami odpowiednich zmian we wniosku.
  10. Komisja prowadzi rejestr rozpatrzonych spraw.

W skład Komisji ds. Etyki Badań wchodzą:

dr Sara Bojarczuk  – Przewodnicząca

dr Zuzanna Brunarska

dr hab. Agata Górny prof. UW

dr Barbara Jancewicz

dr Ewa Jaźwińska-Motylska

dr Weronika Kloc-Nowak

dr Kateryna Krahmalova

dr hab. prof. ucz. Wojciech Łukowski