Mobilność pracowników medycznych (MoHProf)

 

Projekt MoHProf – „Mobilność pracowników medycznych” („Mobility of Health Professionals”) ma na celu przeprowadzenie porównawczego badania, którego celem będzie lepsze zrozumienie procesów migracyjnych pracowników medycznych z/do i wewnątrz Unii Europejskiej. Jest on realizowany przez konsorcjum złożone z 7 instytucji badawczych działających w 8 krajach europejskich i pozaeuropejskich: Belgii, Francji, Bułgarii, Polsce, na Filipinach, w Republice Południowej Afryki, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech wspomaganych przez 4 międzynarodowe organizacje branżowe. Współpraca ośrodków badawczych posiadających duże doświadczenie w badaniach migracyjnych i z zakresu ochrony zdrowia z międzynarodowymi organizacjami branżowymi posiadającymi dostęp do informacji, badań i ekspertów z zakresu zdrowia publicznego stanowi dużą wartość tego projektu. Dodatkowo, o unikalności projektu świadczy współpraca instytutów badawczych z krajów Unii Europejskiej z doświadczonymi w badaniach migracji lekarzy i pielęgniarek ośrodkami pozaeuropejskimi (np. na Filipinach czy w krajach afrykańskich, gdzie problem migracji personelu medycznego jest szczególnie istotny) oraz przyjęcie szerokiej perspektywy badawczej obejmującej badania zarówno w krajach wysyłających, jak i od lat przyjmujących migrantów medycznych.

Cele projektu:

Projekt MoHProf ma 3 podstawowe cele:

  • analizę współczesnych trendów mobilności personelu medycznego w krajach Unii Europejskiej i krajach trzecich,
  • ocenę skuteczności krajowych i europejskiej polityki migracyjnej dotyczącej pracowników wysoko wykwalifikowanych, oraz
  • sformułowanie rekomendacji dla polityki migracyjnej w oparciu o wyniki badań empirycznych.

Strona Projektu

Czas trwania

2008 - 2011

Źródło finansowania

Komisja Europejska, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Partnerzy

International Organization for Migration, Belgium and South Africa (IOM)
Medical University of Varna (MUV), Bulgaria
Institute of Health Policy and Development
Studies of the University of the Philippines (IHPDS)
Public Health Institute (PHI), USA
International Hospital Federation (IHF), France
International Council of Nurses (ICN), Switzerland
World Medical Association (WMA), France
European Medical Association (EMA), Belgium
Global Health Workforce Alliance (GHWA), Switzerland

Publikacje