Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty (OPUS16)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Liczba stypendiów: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz  Statucie UW

Projekt badawczy: „Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier”, którego kierownikiem jest dr Magdalena Lesińska.

Typ konkursu NCN: Opus

Wymagania:

·         Status studenta/ki ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub status doktoranta/ki politologii, socjologii lub innych nauk społecznych;
·         Znajomość i doświadczenie w zbieraniu i analizie danych o charakterze jakościowym;
·         Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
·         Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (migracje, diaspora, polityki migracyjne);
·         Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni;
·         Gotowość do podjęcia badań terenowych za granicą.

Mile widziane:

·         Doświadczenie w pracy zespołowej;
·         Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych;
·         Gotowość do podjęcia w przyszłości studiów doktoranckich (w przypadku studentów studiów drugiego stopnia);
·         Dodatkowym atutem będzie znajomość języka litewskiego.

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysty będzie należeć:

  • zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji projektu;
  • przegląd literatury i badań dotyczących polityki państwa wobec diaspory i procesów migracyjnych w wybranych państwach;
  • zbieranie i analiza danych jakościowych – wywiady;
  • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym;
  • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  • udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego;
  • aktywny udział w działalności naukowej OBM;
  • inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Warunki stypendium:
Stypendium naukowe w wymiarze 32 godzin tygodniowo
Okres stypendium: 21 miesiące
Wynagrodzenie 3 500 złotych miesięcznie (stypendium).

Oferta powinna zawierać:
1.      CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych i ukończonych kursów uniwersyteckich);
2.      list motywacyjny;
3.      próbkę tekstu analitycznego w postaci pracy zaliczeniowej /rozdziału pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego;
4.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata”)

Forma składania ofert: elektroniczna na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać OPUS16).

Termin składania ofert upływa: 30 września 2020.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po posiedzeniu w dniu 21. października 2020 roku Komisja rekomendowała na stanowisko stypendysty w projekcie „Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier” Panią Anzhelę Popyk, doktorantkę na USWPS.