Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko stypendysty (OPUS16)

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty
w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Liczba stypendiów: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz  Statucie UW

Projekt badawczy: „Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier”, którego kierownikiem jest dr Magdalena Lesińska.

Typ konkursu NCN: Opus

Wymagania:

·         Status studenta/ki ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub status doktoranta/ki politologii, socjologii lub innych nauk społecznych;
·         Znajomość i doświadczenie w zbieraniu i analizie danych o charakterze jakościowym;
·         Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
·         Obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (migracje, diaspora, polityki migracyjne);
·         Dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu i pogodzenia obowiązków wynikających z realizacji zadań w ramach projektu z realizacją zadań w ramach studiów na uczelni;
·         Gotowość do podjęcia badań terenowych za granicą.

Mile widziane:

·         Doświadczenie w pracy zespołowej;
·         Doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i analitycznych;
·         Gotowość do podjęcia w przyszłości studiów doktoranckich (w przypadku studentów studiów drugiego stopnia);
·         Dodatkowym atutem będzie znajomość języka litewskiego.

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysty będzie należeć:

  • zaangażowanie na wszystkich etapach realizacji projektu;
  • przegląd literatury i badań dotyczących polityki państwa wobec diaspory i procesów migracyjnych w wybranych państwach;
  • zbieranie i analiza danych jakościowych – wywiady;
  • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym;
  • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  • udział w przygotowaniu raportów rocznych i końcowego;
  • aktywny udział w działalności naukowej OBM;
  • inne zadania związane z administracją projektu zlecone przez kierowniczkę projektu.

Warunki stypendium:
Stypendium naukowe w wymiarze 32 godzin tygodniowo
Okres stypendium: 21 miesiące
Wynagrodzenie 3 500 złotych miesięcznie (stypendium).

Oferta powinna zawierać:
1.      CV (zawierające opis dotychczasowych osiągnięć naukowych i ukończonych kursów uniwersyteckich);
2.      list motywacyjny;
3.      próbkę tekstu analitycznego w postaci pracy zaliczeniowej /rozdziału pracy magisterskiej / własnego tekstu naukowego;
4.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ w zakładce „dla kandydata”)

Forma składania ofert: elektroniczna na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać OPUS16).

Termin składania ofert upływa: 30 września 2020.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę.
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Po posiedzeniu w dniu 21. października 2020 roku Komisja rekomendowała na stanowisko stypendysty w projekcie „Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier” Panią Anzhelę Popyk, doktorantkę na USWPS.