Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne”

 

Poszukujemy stypendysty/ki*
w projekcie NCN pt. „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne”
kierowanym przez prof. dr hab. Marka Okólskiego
(nr grantu 2020/39/B/HS4/00885)

Liczba stypendiów: 1
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk oraz Statucie UW
Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
Nazwa stanowiska: stypendysta
Projekt badawczy: „Interesy pracodawców jako niedoceniany czynnik migracji pracowniczych – podejście instytucjonalne”, którego kierownikiem jest prof. Marek Okólski
Typ konkursu NCN: Opus
Rozpoczęcie projektu: 1.10.2021 r.

Opis projektu:
Istniejące badania naukowe dotyczące migracji pracowniczych nie odzwierciedlają roli pracodawców i ich interesów. Rola pracodawców jest zwykle zredukowana do charakterystyki przyjmującego rynku pracy lub przepisów imigracyjnych. W rzeczywistości pracodawcy zabiegają jednak o swoje interesy związane z międzynarodowymi migracjami pracowników. Zamierzamy więc wypełnić lukę w wiedzy dotyczącej migracji pracowniczych, badając pomijaną dotychczas rolę interesów pracodawców. Cel tego projektu ma dwa wymiary: empiryczny i teoretyczny. Na wymiar empiryczny będą składać się dogłębne analizy wpływów interesów pracodawców w różnych kontekstach politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych: w Niemczech, Włoszech, Polsce, Zjednoczonym Królestwie, oraz w całej Unii Europejskiej (UE) w okresie negocjacji poprzedzających rozszerzenie w 2004 roku. Przypadek Polski będzie szczególnie intersujący. Będziemy mieli okazję obserwować udział pracodawców w kierowaniu do kraju migrantów w okresie, gdy Polska przeobraża się z państwa emigracyjnego w jeden z głównych w Europie krajów przyjmujących cudzoziemskich pracowników (w latach 2017–2020). Teoretycznym celem projektu jest zastosowanie innowacyjnego podejścia analitycznego odwołującego się do Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (NEI) i jej fundamentalnych pojęć, takich jak grupy interesu, zbiorowe działania, konflikt interesów, zakorzenienie w kontekście instytucjonalnym czy pokusa nadużycia. Więcej informacji o projekcie.

Wymagania:

 • posiadanie statusu studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich[1] w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Polityce i Administracji lub Nauki Socjologiczne realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub 2) ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie Ekonomia i Finanse lub Nauki o Polityce i Administracji lub Nauki Socjologiczne lub 3) posiadanie statusu doktoranta/ki pierwszego roku studiów w szkole doktorskiej[2];
 • doświadczenie w zbieraniu i analizie danych o charakterze jakościowym;
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie potwierdzona stosownymi dokumentami);
 • biegła znajomość języka niemieckiego lub włoskiego (w mowie i piśmie potwierdzona stosownymi dokumentami);
 • obszar zainteresowań naukowych związany z tematyką projektu (migracje pracownicze, ekonomia instytucjonalna, polityki migracyjne);
 • dyspozycyjność oraz umiejętność organizacji czasu;
 • gotowość do podjęcia badań terenowych za granicą (w Niemczech i/lub Włoszech).

 Atutami będą:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pracy zespołowej;
 • doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych;
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe;
 • gotowość do podjęcia w ciągu pierwszego roku trwania projektu studiów doktoranckich (w przypadku osób, które w momencie składania dokumentów nie ukończyły jeszcze studiów magisterskich);
 • gotowość do zmiany tematu rozprawy doktorskiej na związany z projektem (w przypadku słuchaczy szkół doktorskich).

Opis zadań:
Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku stypendysty będzie należeć:

 • ścisła współpraca z kierownikiem projektu oraz członkami zespołu badawczego na wszystkich etapach realizacji projektu;
 • dokonanie systematycznego, krytycznego przeglądu literatury powiązanej z tematyką projektu badawczego (w ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania projektu);
 • realizacja badań w wybranych studiach przypadku;
 • opracowanie i analiza danych pierwotnych i wtórnych w wybranych studiach przypadku;
 • praca nad publikacjami naukowymi w obiegu międzynarodowym;
 • prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • systematyczna praca nad realizacją własnego projektu doktorskiego (wspomagana przez kierownika projektu oraz innych członków zespołu);
 • aktywny udział w działalności naukowej OBM.

Warunki stypendium:

 1. Wymiar zaangażowania: 36 h tygodniowo
 2. Okres stypendium: 48 miesięcy
 3. Wynagrodzenie: maks. 60 000 złotych brutto rocznie (stypendium)
 4. Dodatkowe korzyści: doktorant/ka będzie uczestniczyć w pracach doświadczonego zespołu badawczego. Koszty uczestnictwa w konferencjach naukowych będą pokryte z grantu. Doktorant/ka otrzyma dostęp do literatury, licencji i oprogramowania do analizy danych.

 Oferta powinna zawierać w jednym pliku PDF:

 1. CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, publikacje, czynny i bierny udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i wskazaniem kompetencji niezbędnych do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości angielskiego oraz niemieckiego lub włoskiego, kompetencje analityczne, wykaz obsługiwanego oprogramowania do analizy danych);
 2. list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona);
 3. list rekomendacyjny od pracownika naukowego;
 4. próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej) w języku polskim lub angielskim;
 5. zaświadczenie o średniej ocen z całych studiów (w przypadku studentów ostatniego roku studiów magisterskich) zawierające informacje o rodzaju obliczonej średniej (arytmetyczna lub ważona) oraz skali ocen na uczelni;
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dostępna na https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx )

Forma składania ofert: elektroniczna na adres konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule maila proszę dopisać S-P-E factor-1.1/2021).
Termin składania ofert upływa: 31 lipca 2021.
Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena nadesłanych aplikacji przez Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę. 2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.09.2021 r. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany/a drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje:
Preferowani będą kandydaci i kandydatki chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem..

Informacja o wynikach konkursu 2021-09-13

[1] Biorąc pod uwagę przewidywany termin ukończenia studiów przed 1 października 2021 r.
[2] W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.