dr Tomasz Sieniow

dr Tomasz Sieniow

Dr Tomasz Sieniow jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Magister prawa -1997) oraz Chicago-Kent College of Law – Illinois Institute of Technology (Master of Laws in International and Comparative Law – 2000). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2004 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wyczerpanie patentu. Studium prawno-porównawcze”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skubisza. Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Belgii, Zjednoczonym Królestwie i USA. Jest adiunktem na Wydziale Prawa KUL, gdzie prowadzi zajęcia z prawa europejskiego imigracyjnego. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa migracyjnego, prawa Unii Europejskiej i ochrony własności intelektualnej. Jest również koordynatorem sekcji uchodźczej Kliniki Prawa KUL.Od 2002 roku jest prezesem zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa. W swojej praktyce reprezentuje cudzoziemców w postępowaniach deportacyjnych i azylowych. Prowadzi badania nad implementacją przez Polskę prawa europejskiego dotyczącego migracji. Jest członkiem Komisji do Spraw Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz konsultorem Rady ds. Migracji przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 2009 roku koordynuje prace Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Był jednym z założycieli Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze