Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynarodowe

Nowa edycja studiów będzie realizowana w roku akademickim 2021/2022

Termin składania dokumentów:
Do 15 października 2021 r.

Termin rozpoczęcia studiów:
Październik 2021 r.

Miejsce i czas trwania studiów podyplomowych:
Kampus Ochota UW, dwa semestry

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów:
Zaoczny, zjazdy weekendowe (soboty i niedziele), średnio co 2 tygodnie, przewidywana liczba zjazdów w dwóch semestrach: 11

Koszt za całość studiów podyplomowych:
4 500 PLN (możliwa opłata w dwóch ratach)

Program studiów:

Program studiów (150 godzin, 30 punktów ETCS) obejmuje 29 przedmiotów w następujących blokach tematycznych:

I. Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych:
„Migracje międzynarodowe – podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne”
„Historyczne źródła migracji współczesnych”
„Uwarunkowania i skutki migracji we współczesnej Europie”
„Polityka i prawo międzynarodowe dotyczące migracji”
„Imigranci w państwie przyjmującym”
„Migracje i bezpieczeństwo”
„Przegląd źródeł danych o migracjach”
„Migracje międzynarodowe w perspektywie przebiegu życia”

II. Współczesne migracje w Europie:
„UE jako system migracyjny”
„UE jako system azylowy”
„Zarządzenie różnorodnością kulturową – doświadczenia europejskie”
„Muzułmanie w Europie”

III. Prawo i polityka imigracyjna Polski:
„Polityka migracyjna Polski”
„Procedury dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce”
„Procedury dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”
„Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce”
„Procedury uchodźcze i polityka azylowa w Polsce”

IV. Społeczności imigranckie w Polsce
„Procesy napływowe do Polski”
„Funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Partnerstwa Wschodniego
„Migracje i społeczności imigranckie z regionu Kaukazu”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Afryki”
„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Azji”
„Uchodźcy w Polsce i na świecie”
„Integracja imigrantów i uchodźców w Polsce w praktyce”

V. Emigracja i mobilność Polaków:
„Polska jako kraj emigracyjny- efekty ekonomiczne i demograficzne”
„Polska diaspora oraz polityka wobec emigracji i Polaków za granicą”
„Współczesna mobilność Polaków i jej skutki społeczne i kulturowe”

VI. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa

Większość zajęć zaplanowana jest w formie interaktywnej, jako ćwiczenia, seminaria i warsztaty, pozwalające na aktywny dialog słuchaczy z prowadzącymi.

Kadra dydaktyczna składa się z najwyższej klasy wykładowców (badaczy migracji, ekspertów oraz praktyków) reprezentujących środowisko akademickie (UW, UJ, PAN), instytucje państwowe i publiczne (MSWiA, Urząd ds. Cudzoziemców, Radę ds. Uchodźców, Państwową Agencję Pracy), a także organizacje pozarządowe i migranckie.

Charakterystyka studiów i ich cel:
Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz wymaga specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków, skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.

Sposób zaliczania przedmiotów:
Zaliczenie egzaminu końcowego w formie testu i pracy pisemnej oraz aktywny udział w zajęciach i warsztatach.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów posiada pogłębioną wiedzę na temat terminów, definicji i teorii związanych z procesami migracji międzynarodowych, potrafi wyjaśnić, przyczyny, skutki i uwarunkowania procesów migracyjnych mających miejsce w Polsce, Europie i na świecie; zna procedury wjazdu, pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce; potrafi scharakteryzować politykę migracyjną Polski i UE; posiada wiedzę na temat procesów odpływowych i napływowych z i do Polski oraz najważniejszych społeczności imigranckich obecnych w Polsce. Dodatkowo słuchacz studiów zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny podnieść kwalifikacje zawodowe absolwentów w zakresie wiedzy na temat procesów migracyjnych, prawa migracyjnego oraz społeczności cudzoziemskich w Polsce i w Europie.

Rekrutacja:

Proces rejestracji odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów Uniwersytetu Warszawskiego (IRK): IRK

ETAP I – rejestracja w systemie IRK

Proces zapisów odbywa się online. W systemie należy utworzyć indywidualne konto oraz uzupełnić wszystkie dane i dokumenty.
Dokumenty wymagane na etapie rejestracji w systemie:
-podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu rejestracji),
-zdjęcie (format jak do dowodu osobistego),
-zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wygenerowane z systemu rejestracji),
-kwestionariusz osobowy (wygenerowany z systemu rejestracji),
-dyplom ukończenia studiów wyższych lub licencjackich. 

ETAP II – dostarczenie dokumentów.

Dokumenty wydrukowane z systemu i podpisane przez Kandydata proszę złożyć w sekretariacie Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa (pokój 202) lub wysłać pocztą na powyższy adres.

Minimalna grupa słuchaczy wymagana do rozpoczęcia studiów to 20 osób. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 25 osób, o przyjęciu na studia decydować będzie ocena z dyplomu szkoły wyższej słuchacza.

Sylwetka Kandydata:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych. Kandydat musi posiadać dyplom uczelni wyższej. Dodatkowym atutem jest zatrudnienie w instytucji zajmującej się cudzoziemcami, gdyż studia adresowane są przede wszystkim do pracowników służb publicznych m.in. administracji państwowej, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, służb celnych, straży granicznej czy policji, a także organizacji pozarządowych stykających się w swojej działalności zawodowej ze społeczno-ekonomicznymi oraz prawno-instytucjonalnymi problemami dotyczącymi współczesnych migracji.

Dodatkowe informacje:
Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Magdalena Lesińska

Adres studiów podyplomowych, numer telefonu:
Ośrodek Badań nad Migracjami, ul. L. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, 022 55 46 770

Dni i godziny pracy sekretariatu SP:
Poniedziałki i środy 10.00-14.00

Kontakt:
Sekretarz studiów: sp.migracje@uw.edu.pl,
Sekretariat Ośrodka: migration.cmr@uw.edu.pl, tel: 022 55 46 770