Dyskryminacja na rynku najmu nieruchomości: przypadek Polski w ujęciu metod mieszanych. (RentMaD)

 

Pełnowymiarowa inwazja Rosji która objęła cały kraj 24.02.2023, spowodowała w krótkim czasie napływ obywateli tego kraju do Unii Europejskiej. Polska to tzw. Nowy Kraj Imigracji (Górny i Kaczmarczyk, 2020) w których obywatele Ukrainy, przed 2022 stanowili największą mniejszość migrancką. Obecnie w Polsce przebywa około 2-2.2 mln osób z Ukrainy. Sytuacja ta stworzyła kluczowe wyzwania nie tylko w kwestii przyjęcia uchodźców, zapewnienia im odpowiednich środków do życia, opieki zdrowotnej czy edukacji, ale również długoterminowego zakwaterowania. Z analiz ekonomicznych wynika, że, „napływ uchodźców oraz malejąca zdolność kredytowa Polaków spowodowały ożywienie na rynku najmu w pierwszym półroczu tego roku” (Evaluer Index IH, 2022; Businessinsider, 2022). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, z dn. 12.03.2022 (oraz jej nowelizacje) nie tylko reguluje dostęp tych osób do rynku pracy w Polsce, skupia się na ułatwieniu im dostępu do wynajmu zakwaterowania. OD marca 2023 wsparcie na zakwaterowanie się zmniejszy, co może stanowić kolejną falę presji na rynek najmu. Proponowany projekt ma na celu zbadanie preferencji wynajmujących względem potencjalnych najemców oraz ogólnych uwarunkowań dyskryminacji na rynku najmu w Polsce, z uwzględnieniem okoliczności masowego napływu osób z Ukrainy po 24.02.2022. W projekcie rozróżnia się dwa główne mechanizmy dyskryminacji: taste-based discrimination (TBD) oraz statistical discrimination (SD). TBD cechuje się tym, że opisuje zachowanie graczy bazując na zewnętrznie ukształtowanych preferencjach wobec grup, z którymi wchodzą w interakcje. Zachowanie jest kształtowane przez preferencje, które działają na niekorzyść niektórych grup narodowościowych, etnicznych lub płciowych. SD występuje, gdy dana osoba oceniana jest na podstawie przeciętnych charakterystyk grupy, do której należy, a nie na podstawie cech indywidualnych.

Niniejszy projekt stosuje nowatorską metodologię badań, łączącą eksperymenty terenowe, które polegać będą na stworzeniu fikcyjnych aplikantów szukających zakwaterowania z metodami ilościowymi i jakościowymi (mixed methods approach): wywiadami pogłębionymi z głównymi interesariuszami (m.in. pracownikami agencji nieruchomości lub wynajmującymi), analizą treści ogłoszeń czy wtórną analizą danych zastanych. Eksperyment terenowy będzie obejmował telefoniczną odpowiedź przedstawiciela danej grupy narodowościowej (5 grup, a w każdej jeden mężczyzna i jedna kobieta) na zamieszczone ogłoszenie. Wielowymiarowe podejście metodologiczne pozwala na zweryfikowanie wyników dostarczanych przez pojedyncze narzędzia metodologiczne, oddając jak najbardziej wyczerpujący i spójny obraz problemu.

Czas trwania

2023 - 2024

Źródło finansowania

IDUB Nowe Idee