Kształtujące się w Europie wzorce migracji ze Wschodu na Zachód. Nowe wzorce mobilności w zmieniających się warunkach politycznych.

 

W związku z rozszerzeniem w 2004 roku Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, warunki mobilności na europejskim rynku pracy uległy dramatycznym zmianom, stwarzając nowe możliwości, ale także i wyzwania dla jednostek, firm oraz rządów krajów zarówno Wschodniej jak i Zachodniej Europy. Głównym celem projektu było lepsze zrozumienie dynamiki migracji pracowniczych w powiększającej się Europie. W projekcie zajmowano się dwoistą naturą dynamiki migracji ekonomicznych jakiej stawiają czoła kraje członkowskie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a mianowicie, skupiono się na powiązaniach pomiędzy imigracją spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rosnącą mobilnością wewnątrz europejskiego rynku pracy pomiędzy nowymi i starymi krajami członkowskimi.

W tym projekcie skoncentrowano się na badaniu dynamiki migracji w krajach wysyłających, w celu zdobycia wiedzy na temat tego, jak zmiany na arenie migracji ze wschodu na zachód wpływają na: przepływ ludności, rynki pracy oraz polityki migracyjne.

Głównym elementem projektu badawczego polskiego partnera było przeprowadzenie reprezentatywnych badań sondażowych w gospodarstwach domowych metodą etnosondażu. Badanie to dotycczyło: społeczno-demograficznych cech, dostosowań się do zmian na rynku pracy, karier zawodowych, motywacji, sieci, doświadczeń a także planów migracyjnych wszystkich członków badanych gospodarstw domowych. W tym celu dwa regionalne rynki pracy (Kozienice i Koszalin) zostały wybrane na podstawie wysokiego odsetka osób wyjeżdżających do Norwegii, co pozwoliło na przeprowadzenie analiz porównawczych mechanizmów migracyjnych do Norwegii z tymi, do innych krajów europejskich.

Czas trwania

2007 - 2009

Źródło finansowania

Norwegian Research Council

Partnerzy

  • FAFO
  • NIBR