Migrant integration governance in CEE cities post 2015 – MigIntegrEast

 

Projekt realizowany w ramach programu The Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020, ma na celu ocenę systemu zarządzania migracją w miastach Europy Środkowo-Wschodniej po 2015 roku. Zarządzanie integracją imigrantów w miastach odgrywa istotną rolę w dyskursie publicznym, polityce Unii Europejskiej, krajowej i lokalnej, a także w debatach naukowych (np. EU Priority Themes, 2018; the EU Integration Action Plan of Third-Country Nationals, 2016; the 2018 Urban Agenda Partnership on Inclusion of Migrants and Refugees). Zarządzanie to mobilizuje także wiele, czasem przeciwstawnych, reakcji podmiotów rządowych i pozarządowych, na poziomie ponadnarodowym, krajowym i lokalnym. W świetle kryzysu humanitarnego ochrony uchodźców w Europie po 2015 r. niezbędne jest zrozumienie tego, co wywołuje te przeciwstawne reakcje. Koncentrując się na miastach Europy Środkowo-Wschodniej, celem badawczym projektu Migrant integration governance in CEE cities post 2015 (MigIntegrEast)  jest identyfikacja i ocena roli czynników na poziomie makro-, mezo- i mikro, w zarządzaniu integracją imigrantów po 2015 roku. MigIntegrEast odpowie pytanie: jaka jest rola (1) czynników ponadnarodowych i krajowych (np. historii państwowości, historii społeczeństwa obywatelskiego, historii i wzorców migracji), (2) czynników lokalnych (np. historia migracji do miast, wielkość populacji miast, populacja imigrantów, struktura administracji lokalnej, aktualna reprezentacja polityczna administracji lokalnej, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne) oraz (3) indywidualnych (np. kapitał społeczny i kulturowy osób zaangażowanych w działania administracji lokalnej, organizacji pozarządowe, społeczności lokalnych) w zarządzaniu integracją imigrantów w miastach Europy Środkowo-Wschodniej? Zarządzanie integracją zostanie przeanalizowane w czterech polskich i dwóch węgierskich miastach wybranych na podstawie kryterium prowadzenia polityki lokalnej zgodnej lub przeciwstawnej do polityk krajowych po kryzysie 2015 roku. Projekt ten stosuje metodologię porównawczego studium przypadku,  wykorzystuje jakościowe metody zbierania danych, oraz wspomaganą komputerowo analizę tematyczną. Projekt ten przyczyni się do rozwoju wiedzy w zakresie zarządzania integracją imigrantów poprzez wniesienie do tej dziedziny zdominowanej przez badania miast  Europy Zachodniej i USA, słabiej rozpoznanej perspektywy miast Europy Środkowo-Wschodniej.

Czas trwania

2021 - 2023

Źródło finansowania

Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020

Publikacje