Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w OBM

 

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Ośrodku Badań nad Migracjami. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i Statutem UW

Nazwa jednostki: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: asystent naukowy

Projekt badawczy: SONATA BIS 4 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt: „Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego – Polska na tle wybranych krajów UE”

Liczba miejsc – 2

Wymagane:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia,
 • rozpoczęte studia doktoranckie,
 • znajomość metod analitycznych i warsztatu badań ekonomicznych, w tym znajomość pakietów statystycznych i ekonometrycznych,
 • umiejętność sporządzania analiz statystycznych / ekonometrycznych,
 • doświadczenie w pracy badawczej z zakresu migracji, uczestnictwo w projektach naukowych potwierdzona publikacjami w monografiach naukowych lub w punktowanych czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego będzie uczestniczyła w finalnych działaniach analitycznych realizowanych w ramach projektu poświęconego integracji ekonomicznej w Polsce wybranych grup imigranckich. Będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy literatury przedmiotu pod kątem własnego projektu doktorskiego. Zaplanowane w projekcie badania koncentrować będą się na dwóch najważniejszych grupach imigranckich w Polsce: Ukraińcach oraz Wietnamczykach i Chińczykach, ale analizy mogą wykraczać poza ten schemat. Przewiduje się również realizację analiz porównawczych (Polska a kraje znajdujące się w innej fazie cyklu migracyjnego).

Oczekuje się, że Kandydat(ka) rozpocznie studia doktoranckie albo jest w ich trakcie (optymalnie: w dziedzinie ekonomii) i w czasie trwania kontraktu zrealizuje część prac niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji na temat projektu:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu relacji między integracją ekonomiczną imigrantów a wzorcami migracji.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dokonanie analizy wzorców integracji i wzorców migracji w przypadku kraju znajdującego się w przejściowej fazie cyklu migracyjnego, t.j. w momencie, w którym ma szanse dokonać się zmiana statusu kraju z kraju emigracyjnego na imigracyjny.

Koncepcja projektu wymaga odwołania się do zróżnicowanych metod analitycznych bazujących na danych o różnym poziomie agregacji. Na poziomie makro proces badawczy bazować będzie na badaniu porównawczym porównującym relacje między wzorcami imigracji oraz stopniem integracji ekonomicznej imigrantów w krajach znajdujących się w różnych fazach cyklu migracyjnego (jako punkt odniesienia brane będą pod uwagę kraje Europy Środkowej i Południowej). Analizy na poziomie mikro odnosić się będą do sytuacji Polski i wymagać będą pozyskania danych pierwotnych dla dwóch najważniejszych grup imigranckich w Polsce – Ukraińców oraz imigrantów z Azji (Wietnamczyków i Chińczyków).

Wymagane dokumenty:

– kopia dyplomu lub dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich,

– CV (zawierające informacje o doświadczeniach badawczych i publikacjach naukowych)

– list motywacyjny

– wskazanie co najmniej jednej osoby, z którą będzie można się kontaktować w celu uzyskania rekomendacji (z podstawowymi danymi kontaktowymi).

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: 10.02.2019 r., 00:00

Forma składania ofert: listownie na adres korespondencyjny Ośrodka Badań nad Migracjami, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa, lub drogą mailową na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wymiar czasu pracy: pełny etat na Uniwersytecie Warszawskim

Okres zatrudnienia: od 15.03.2019 r do 15 października 2019 (z możliwością przedłużenia)

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.03.2019r. o wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:
1/ Ocena aplikacji elektronicznej lub papierowej Kandydatów: dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia naukowe Kandydata/tki, inne zaświadczenia i dokumenty przesłane w aplikacji przez Kandydata/tkę
2/ Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim zostaną zaproszeni wybrani Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi Kandydata/tki zamieszczonemu powyżej i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego.

Data dodania ogłoszenia: 11.01.2019r.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.