Zdenek Uherek. 2016.

Migration from Ukraine to the Czech Republic with Respect to the War Conflict in Eastern Ukraine

 

CMR Working Papers, Nr 93(151)


Abstrakt

Autor analizuje zmiany w procesach migracyjnych z Ukrainy do Republiki Czeskiej w wyniku konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie, koncentrując się w szczególności na latach 2014-2015. Tekst zawiera krótkie podsumowanie ukraińsko-czeskiej historii migracji, a następnie przedstawia ruchy migracyjne o charakterze uchodźczym, poza uchodźczym i osób pochodzenia czeskiego na tle wydarzeń na Ukrainie od 2014 roku. Autor dowodzi, że do 2016 roku konflikt zbrojny na Ukrainie, pomimo swojego znaczenia i destabilizujących skutków, nie zmienił wyraźnie sytuacji migracyjnej w Republice Czeskiej, choć dane statystyczne wykazują coraz większe zainteresowanie obywateli ukraińskich stałymi zezwoleniami na pobyt w tym kraju, nabyciem statusu uchodźcy i czeskiego obywatelstwa. Od 2015 roku państwo czeskie wspiera również obywateli ukraińskich pochodzenia czeskiego (potomków osadników, którzy w XIX wieku osiedlili się na Ukrainie) w przemieszczeniu się do Republiki Czeskiej. Pomimo zmian politycznych, w chwili obecnej migracje Ukraińców do Czech mają głównie charakter ekonomiczny. Dodatkowo, reakcją na konflikt militarny obywateli Ukrainy mieszkających w Republice Czeskiej, członków mniejszości ukraińskiej i Ukraińców pochodzenia czeskiego na Ukrainie była aktywna działalność społeczna i pomocowa. Tekst opiera się przede wszystkim na źródłach statystycznych, nie obejmuje krótkoterminowych przepływów oraz migracji o charakterze nielegalnym.
 

Słowa kluczowe

Ukraina, Republika Czeska, migracja, przesiedlenie

Projekty