Współpraca transgraniczna podczas kryzysu na sąsiedzkiej ziemi

 

Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dla polityk państw Grupy Wyszehradzkiej wobec kryzysu na Ukrainie (zajęcie Krymu przez Rosję, konflikt zbrojny w Donbasie, recesja gospodarcza). Zakładamy, że trwający kryzys zwiększa presję migracyjna na obywateli Ukrainy (w tym mieszkańców pograniczy) oraz wpływa na regionalną, lokalną i przygraniczną współpracę na pograniczach. Od lat 90ych na pograniczach ukraińko-polskim, ukraińsko-słowackim i ukraińsko-węgierskim obserwujemy różne formy współpracy, zarówno na poziomach oficjalnych, jak i oddolnych. Ukraina doświadcza również emigracji do krajów Wyszehradzkiej Czwórki, głównie do Polski i Czech. Planujemy stworzenie sieci ekspertów: naukowców, decydentów, pracowników organizacji pozarządowych z uwzględnionych krajów, zorganizowanie międzynarodowego seminarium oraz opublikowanie ekspertyz. Uważamy, że taka ekspertyza jest niezbędna, niezależnie od tego, jak sytuacja na Ukrainie rozwinie się w nadchodzących miesiącach. Wyniki obecnego kryzysu będą odczuwalne długo po zakończeniu konfliktu.

Strona projektu

Czas trwania

2015 - 2016

Źródło finansowania

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: http://visegradfund.org/

Partnerzy

Uzhhorod National University (Ukraine)
Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovakia)
Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Czech Republic)
Geographical Institute, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)

Publikacje