EASTmig: Migracje na obszarze krajów Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Mołdawii oraz Grupy Wyszehradzkiej (V4)

 

Celem projektu jest analiza obecnych procesów migracyjnych (i możliwych trendów w przyszłości) mających miejsce w krajach Grupy Wyszechradzkiej (w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrzech) oraz wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Mołdawii). W związku z nową rolą granic UE (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zasadą swobody przepływu osób zmieniły się także geopolityczne realia procesów migracyjnych na europejskim kontynencie. Niestety, dane ilościowe dotyczące zjawiska migracji mają charakter niepełny, szczególnie w krajach sąsiadujących z UE na wschodnim pograniczu strefy Schengen.

Po przystąpieniu do strefy Schengen kraje Grupy Wyszechradzkiej stały się krajami tranzytowymi na szlakach migracji ze wschodu na zachód kontynentu, w tym także migracji o nieuregulowanym (nielegalnym) charakterze, jednocześnie mieszkańców terenów przygranicznych zaczęły obowiązywać ograniczenia w przekraczaniu granic, w tym restrykcje wizowe, które miały negatywny wpływ na społeczne relacje pomiędzy społecznościami lokalnymi po obu stronach zewnętrznej granicy UE. Główne kwestie analizowane podczas trwania projektu dotyczą: szacunków skali, wskazania kierunków i opisu charakteru migracji w krajach objętych projektem, w tym migracji powrotnych, a także analizy polityki migracyjnej, w tym działań państwa dotyczących specyficznych grup napływowych (studentów) oraz mających na celu reintegrację powracających z emigracji własnych obywateli.

Cele:

  1. analiza rozmiarów i kierunków migracji w krajach objętych projektem (na podstawie danych statystycznych i badania jakościowego),
  2. analiza charakteru procesów migracyjnych w krajach objętych projektem na podstawie analizy dokumentów, wywiadów i danych zastanych. Specjalna uwaga zostanie poświęcona ewaluacji polityki wizowej i procedur związanych z kontrolą graniczną, a także politykami reintegracji (jeśli takowe istnieją),
  3. porównanie polityk narodowych w odniesieniu do migracji i migrantów.

Strona internetowa

Czas trwania

2012 - 2014

Źródło finansowania

Fundusz Wyszechradzki

Partnerzy

Geographical Institute of Hungarian Academy of Sciences (koordynator)
Geographic Migration Centre (GEOMIGRACE), Charles University in Prague
Central Statistical Bureau of Hungary
Comenius University in Bratislava
Kyiv National University
National University in Odessa
National Academy of Science of Ukraine
Belarusian State University
Pridnestrovian State University
Tbilisi State University