Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych

 

Projekt badawczy dotyczący karier i mobilności społeczno-zawodowej migrantów poakcesyjnych stanowi z jednej strony kontynuację badań, które w latach 1990. podejmował Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego (OBM UW), z drugiej jednak strony ma w sposób pogłębiony analizować efekty mobilności zawodowej Polaków prawie sześć lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE), w czasie nieograniczonej swobody podejmowania zatrudnienia.

Projekt ma przede wszystkim na celu analizę karier i mobilności społeczno-zawodowej różnych typów migrantów i realizowanych przez nich strategii migracyjnych, zwłaszcza w kontekście pojawiającej się nowej formy migracji określanej przez badaczy jako migracja płynna (Engbersen 2009; Okólski 2009), także w odniesieniu do populacji niemigrującej, w zbiorach danych ilościowych i jakościowych. Celem projektu jest poznanie ruchliwości społeczno-zawodowej oraz modeli karier zawodowych na tle migrującej i niemigrującej części społeczeństwa polskiego o podobnych do migrantów cechach społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne i terytorialne) przed i po akcesji Polski do UE. Wymaga to szczegółowych badań literatury oraz opracowania istniejących materiałów i danych na ten temat, jak również wygenerowania nowych baz danych na podstawie już istniejących oraz stworzenie nowych baz danych.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania badawcze:

1. analiza danych zastanych na podstawie istniejących socjologicznych i ekonomicznych baz danych (np. baz danych Archiwum Danych Społecznych; baz danych etnosondażowych OBM UW; dostępnych danych z sondaży internetowych) pod kątem ruchliwości społeczno-zawodowej oraz rozwoju ścieżek i karier zawodowych migrujących i niemigrujących Polaków w okresach przed- i poakcesyjnym;

2. badanie jakościowe z migrantami powrotnymi w Polsce oraz z osobami niemigrującymi o podobnych do migrantów cechach społeczno-demograficznych, ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie społeczne i terytorialne. Badanie to pozwoli na prześledzenie ścieżek zawodowych migrantów i niemigrantów znajdujących się w różnych punktach rozwoju zawodowego (zarówno metodą follow back- retrospekcja, jak i follow up- aspiracje zawodowe). Badanie jakościowe ma również na celu ocenę użyteczności i wykorzystania przez migrantów i niemigrantów wykształcenia formalnego i doświadczeń zawodowych zarówno w Polsce, jak i w pracy zagranicą oraz ocenę roli i znaczenia migracji dla karier zawodowych.

Analiza ilościowa (dane wtórne) i analiza jakościowa (dane pierwotne) będą się wzajemnie uzupełniać na każdym etapie projektu badawczego. Celem takiego połączenia i wzajemnych odniesień jest zestawienie poziomów makro i mikro w analizie ruchliwości społeczno-zawodowej i karier zawodowych. Projekt badawczy wpisuje się w bieżące wyzwania zarówno polskiego, jak i międzynarodowego rynku pracy, które są związane z mobilnością i alokacją siły roboczej.

Czas trwania

2010 - 2011

Źródło finansowania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Publikacje