Tworzenie tolerancji międzyetnicznej i integracji sąsiedzkiej w europejskich obszarach miejskich

 

Wzrastająca ciągle różnorodność europejskich metropolii, utrzymujące się społeczne i przestrzenne nierówności na obszarach miejskich i zmieniające się paradygmaty zabezpieczenia socjalnego wymuszają zmianę definicji relacji „swój-obcy” w miastach oraz pokazują potrzebę międzykulturowego podejścia do sąsiedztwa jako środka promocji spójności społecznej. Badania mają na celu pogłębienie naszej wiedzy na temat codziennych interakcji pomiędzy jednostkami i grupami o różnym społecznym i etnicznym pochodzeniu oraz o codziennych praktykach, które te relacje kształtują. Innymi słowy, badanie ma za zadanie rekonstrukcję pytań dotyczących integracji w paradygmacie relacyjnym. Położenie nacisku na praktyki społeczne i relacje grupowe pomiędzy ludźmi dzielącymi z sobą obszar zamieszkania i korzystającymi z tej samej przestrzeni publicznej sprawiło, że centralne miejsce w badaniu zajmuje pojęcie miejsca zamieszkania (notion of place). Dlatego, badania będą prowadzone w wybranych przestrzeniach społecznych (sąsiedztwach) w 6 europejskich metropoliach (Bilbao, Lizbona, Rotterdam, Saloniki, Wiedeń i Warszawa).

Celem badań jest odpowiedź na dwa główne pytania:

Jaka jest specyficzna rola miejsca zamieszkania, w rozumieniu sąsiedztw miejskich, w promowaniu, konstruowaniu i kształtowaniu interakcji kulturowych pomiędzy granicami etnicznymi?

W jaki sposób interakcje pomiędzy różnymi grupami społecznymi, kulturalnymi i etnicznymi wpływają na rozwój bardziej tolerancyjnego społeczeństwa?

W pierwszej fazie gromadzenia danych, zostaną sporządzone na podstawie dostępnych (historycznych, prawnych i statystycznych) danych raporty opisowe dla każdego miasta. Z każdego miasta zostaną dobrane dwa sąsiedztwa biorąc pod uwagę społeczno-ekonomiczny i etniczny skład populacji, historię osadnictwa w tym sąsiedztwie, charakter i kształt zurbanizowania obszaru, jego miejsce w szerszym kontekście miejskim oraz jego dostępność komunikacyjną. Dla każdego sąsiedztwa zostaną przygotowane szczegółowe raporty statystyczne i kartograficzne. Następnie w każdym sąsiedztwie zostanie przeprowadzony sondaż na próbie 300 respondentów. Ma on za zadanie udokumentowanie wybranych aspektów biografii i stosunków społecznych pomiędzy wszystkimi typami mieszkańców danego sąsiedztwa (zarówno rodzimymi jak i imigrantami). Wybieranie osób badanych będzie bazować na miejscu zamieszkania i metodzie „przypadkowego spaceru” („random walk” method), która jest znanym sposobem wyboru reprezentatywnej próby.
Strona Projektu

Czas trwania

2008 - 2011

Źródło finansowania

Komisja Europejska (7 Program Ramowy), Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Partnerzy

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam
Institute of Urban and Regional Research, Austrian Academy of Science, Wiedeń
International Migrations Research Unit, University of Deusto, Bilbao
Regional Development and Policy Research Unit, University of Macedonia, Saloniki

Publikacje