Przejdź do głównej treści Przejdź do nawigacji
Ośrodek Badań nad Migracjami

Marta Kindler, Katarzyna Wójcikowska-Baniak. 2018.

Sieci społeczne a integracja migrantów ukraińskich w Polsce. Raport z badań jakościowych

 

CMR Working Papers nr 107(165)


Abstrakt

Celem raportu jest analiza mechanizmów tworzenia sieci społecznych migrantów oraz znaczenia sieci w procesie ich codziennej integracji, rozumianej jako (współ)działanie w istotnych dla ludzi obszarach życia, takich jak praca, edukacja czy czas wolny. Podstawę analizy stanowią dane z badania jakościowego przeprowadzonego wśród migrantów z Ukrainy, pracujących zarówno w pierwotnym, jak i we wtórnym sektorze rynku pracy w Polsce, zgromadzone w ramach projektu „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce – analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”. W pierwszej części raportu analizujemy mechanizmy nawiązywania więzi migrantów z innymi Ukraińcami oraz Polakami – w środowisku pracy, na uczelni czy w ramach grup hobbystycznych. Pokazujemy, że sieci migrantów charakteryzuje homogeniczność w kilku wymiarach: narodowości, pochodzenia regionalnego, doświadczeń migracyjnych i społeczno-zawodowym statusie oraz wyjaśniamy przyczyny niewielkiej różnorodności. Druga część raportu dotyczy roli, jaką odgrywają sieci społeczne w dostarczaniu wsparcia instrumentalnego oraz emocjonalnego. Identyfikujemy zasoby, do których migranci mają dostęp w swoich sieciach i ich znaczenie dla integracji w wymiarze ekonomicznym, prawnym i społeczno-kulturowym. Udowadniamy, że migranci mogą w satysfakcjonujący dla nich sposób realizować swoje cele migracyjne, opierając się przede wszystkim na więziach z innymi Ukraińcami, a relacje z Polakami nie mają wpływu na subiektywne poczucie integracji w Polsce.
 

Słowa kluczowe

sieci społeczne, kapitał społeczny, integracja, pracownicy migranccy z Ukrainy, Polska

Projekty