dr Anzhela Popyk

dr Anzhela Popyk

Mgr. Anzhela Popyk – jest stypendystką w projekcie OPUS, pt. „Polityka wobec diaspory w kontekście migracji poakcesyjnych. Analiza porównawcza Polski, Litwy i Węgier” realizowanego w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Anzhela jest absolwentka filologii angielskiej SWPS w Warszawie. Obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Procesie Tranzycji Transnarodowych i Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce”, a także badaczką w centrum badawczym Młodzi w Centrum LAB, SWPS. Zainteresowania naukowe obejmują studia migracyjne, studia nad dzieciństwem, studia nad wielokulturowością oraz wielojęzycznością dzieci i dorosłych, mniejszości etniczne i polityki migracyjne.

 

Publikacje:

Popyk A. (2020): The impact of distance learning on the social practices of schoolchildren during the COVID-19 pandemic: reconstructing values of migrant children in Poland, European Societies, https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1831038

Popyk A., Pustułka P., Trąbka A. (2019), Theorizing Belonging of Migrant Children and Youth at a Meso-Level, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 1 (171): 235–255. DOI: 10.4467/25444972SMPP.19.011.10261

Popyk A., Perkowska-Klejman A. (2019), Critical Analysis of the National Curricula Through Hofstede’s 4-D Model, Society Register, Vol. 3 no. 4 pp. 115-136. ISSN 2544–5502. DOI: 10.14746/sr.2019.3.4.07

Popyk A., Buler M. (2018), Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce –przegląd literatury. W: Społeczne i gospodarcze skutki migracji: analiza wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGEL, st. 34-49.

 

Udział w projektach naukowych:

  1. PRELUDIUM 18 „Rola Aktorów Socjalizacyjnych w Procesie Tranzycji Transnarodowych i Formowaniu Poczucia Przynależności Dzieci Migrantów w Polsce.”
  2. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne [GEMTRA]
  3. Matka 360 stopni – droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek i ekspertów
  4. Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji

Profile społecznościowe

Wybrane publikacje

Projekty badawcze